Enhertu overgår T-DM1 mot HER2-positiv metastatisk brystkreft

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) forbedrer progresjonsfri overlevelse betydelig sammenliknet med trastuzumab emtansin (T-DM1) mot HER2-positiv metastatisk brystkreft.

Det viser head-to-head studien DESTINY-Breast03 som ble ublindet på grunn av den tydelige forskjellen. Resultatene viser dessuten en utpreget trend i retning en bedre samlet overlevelse, melder selskapet i en pressetekst. 

Under en planlagt interimsanalyse konkluderte det uavhengige dataovervåkningsutvalget (IDMC) med at DESTINY-Breast03 oppfylte det primære endepunktet for progresjonsfri overlevelse (PFS). Studien viste en klar statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring for pasienter med HER2-positiv, ikke-resekterbar og/eller metastatisk brystkreft som tidligere var behandlet med trastuzumab og et taxan-preparat.

Trastuzumab deruxtecan viste også en sterk tendens mot forbedring av samlet overlevelse (OS) sammenliknet med T-DM1 - selv om OS-dataene fremdeles er umodne.

Sikkerhetsprofilen for trastuzumab deruxtecan var i overensstemmelse med tidligere kliniske forsøk, og det ble ikke observert nye toksisitetsproblemer eller behandlingsrelaterte interstitielle lungesykdommer i grad 4 eller 5.