Amcenestrant skuffer mot metastatisk ER+/HER2- brystkreft

SERD’en amcenestrant forbedrer ikke progressionsfri overlevelse (PFS) hos pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkreft sammenlignet med endokrin monoterapi.

Dette viser oppdaterte data fra fase II-studien AMEERA-3 - som dermed ikke oppfyller sitt primære sluttpunkt.

AMEERA-3 er en åpent, randomisert fase II-studie, som har evaluert effektiviteten og sikkerheten for ​​amcenestrant som monoterapi sammenlignet med enkeltstoff endokrin behandling etter legens valg hos pasienter med ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft, som tidligere har fået hormonbehandlinger. Det primære formålet med AMEERA-3 var å bestemme om amcenestrant forbedret PFS sammenlignet med endokrin monoterapi.

Studiens viktigste sekundære effektmål var samlet overlevelse (OS), mens andre sekundære effektmål var objektiv responsrate, sykdomskontrollrate, klinisk fordelsrate og responsvarighet. Undersøkelsen sammenlignet også den overordnede sikkerhetsprofilen i de to behandlingsarmene og evaluerte helserelatert livskvalitet basert på pasientrapporterte resultater (PRO).

Selv om resultatene fra AMEERA-3 er skuffende, fortsetter firmaet Sanofi sine igangværende studier hos pasienter med tidligere stadier av brystkreft med forskellige tumorprofiler, og hvor det - som planlagt - benyttes forskjellige standardbehandlinger. 

Amcenestrant er et optimert oralt selektivt østrogenreseptornedbrytende legemiddel (SERD) som binder til østrogenreseptorene (ER) i brystkreftceller for å hemme deres normale funksjon og utløse nedbrytning, slik at de ikke lenger kan brukes av tumorceller til at vokse.