Stor studie: Aspirin ikke brukbar som forebyggelse av brystkreft-tilbakefall

Aspirin forbedrer ikke den sykdomsfrie overlevelsen for pasienter som har hatt høyrisiko, HER2-negativ brystkreft.

Dette fremgår av en prospektiv, randomisert studie - som konkluderer med at aspirin ikke kan brukes til forebyggelse mot tilbakefall av brystkreft.

Bakgrunnen for undersøkelsen - der resultatene ble presentert i februar-utgaven av ASCO Plenary Series - er flere studier som har tydet på at aspirin kan ha en anti-tumoreffekt. Epidemiologiske undersøkelser har også rapportert om forbedret brystkreftoverlevelse blant alminnelige aspirin-brukere - på samme måte som data fra randomiserte forsøk med aspirin mot hjerte-karsykdommer har vist en redusert risiko for metastatisk kreft blant aspirin-brukere.

I den nye studien deltok litt over 3.000 personer i alderen 18-70 år, som var diagnostisert med primær invasiv HER2-negativ brystkreft. Deltakerne ble tilfeldig valgt (1:1) til enten å motta aspirin 300 mg eller placebo daglig i fem år. Deltakerne ble stratifisert etter HR-status (positiv mot negativ), BMI (< eller ≥ 30 kg/m2) og sykdomsstadiet (II mod III).

Studiets primære formål var å sammenligne effekten av ​​300 mg aspirin daglig versus placebo på invasiv sykdomsfri overlevelse (iDFS) hos sykdommer med høyrisiko HER2-negativ brystkreft. Sekundære mål omfattet effekter på samlet overlevelse (OS), kardiovaskulær sykdom, toksisitet og binding.

I november 2021 anbefalte det amerikanske Data Savety and Monitoring Board at forsøket ble blendet, fordi den stratifiserte hazard ratio (HR) hadde krysset en forhåndsbestemt grense for nytteløshet. Etter 191 iDFS-hendelser (aspirin: 107, placebo: 84) og en gjennomsnittlig oppfølging på 20 måneder, var den stratifiserte HR, som sammenlignet aspirin med placebo, 1,27, hvilket er større enn den på forhånd spesifiserte HR på 1,03. Resultatene viste dessuten at det ikke var noen forskjell på hyppigheten av ​​grad 3/4 bivirkninger i de to gruppene.