Trodevly forbedrer PFS hos pasienter med metastatisk HR+/HER2- brystkreft

Sammenlignet med kjemoterapi forbedrer det TROP2-rettede antistoffkonjugatet Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) den progresjonsfrie overlevelsen for sterkt for-behandlede pasienter med metastatisk HR+/HER2- brystkreft.

Dette viser fase III-studien TROPiCS-02, som dermed oppfyller sitt primære sluttpunkt.

TROPiCS-02-studien deltar 543 pasienter med metastatisk HR+/HER2- brystkreft, som tidligere er behandlet med endokrin, CDK4/6-hemmere og to til fire linjer med kjemoterapi. Pasientene ble randomisert 1:1 til enten Trodelvy eller legens valg av kjemoterapi (eribulin, capecitabin, gemcitabin eller vinorelbin). Undersøkelsen møtte sitt primære sluttpunkt med en statistisk signifikant forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS) i forhold til legens valg av kjemoterapi. Forsøket hadde til formål å redusere risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 30 prosent.

De primære sluttpunktsresultatene var i overensstemmelse med dem som ble observert i fase I/II-studien IMMU-132-01 i en undergruppe av pasienter med metastatisk HR+/HER2- brystkreft. Detaljerte resultater fra TROPiCS-02 vil bli presentert på en kommende legekonferanse.

Den første interimanalysen av det viktigste sekundære sluttpunktet – nemlig samlet overlevelse (OS) - viste i TROPiCS-02-studien en tendens til forbedring av OS. Pasientene vil nå bli fulgt opp med en påfølgende analyse av OS. Andre sekundære sluttpunkter inkluderer samlet overlevelse, varighet av respons, klinisk fordelsrate og samlet responsrate samt vurdering av sikkerhet og tolerabilitet og livskvalitetsmål.

Sikkerhetsprofilen for Trodelvy var i overensstemmelse med tidligere undersøkelser og ingen nye sikkerhetsproblemer dukket opp.

HR+/HER2- brystkreft tegner seg for omlag 70 prosent av alle brystkrefttilfeller.