Enhertu godkjent i USA for behandling av metastatisk brystkreft

Det HER2-rettede antistoffkonjugatet Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er blitt godkjent i USA for pasienter med inoperabel og/eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som tidligere er behandlet med et anti-HER2-basert regime.

Godkjennelsen er basert på data fra DESTINY-Breast03-studien som nylig ble publisert i The New England Journal of Medicine. Resultatene fra DESTINY-Breast-03 viser at Enhertu reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 72 prosent i forhold til trastuzumab emtansin (T-DM1) hos pasienter med HER2-positiv inoperabel og/eller metastatisk brystkreft, som tidligere var behandlet med trastuzumab og en taxan.

I studien var sikkerhetsprofilen for Enhertu i overensstemmelse med tidligere kliniske forsøk, uten nye sikkerhetsproblemer identifisert og ingen grad 4 eller 5 behandlingsrelaterte interstitielle lungesykdomshendelser.

Med bakgrunn i resultatene fra DESTINY-Breast-03-studien er markedsføringssøknader for Enhertu for tiden under behandling i EU, Japan og flere andre land - for behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft, som tidligere har mottatt et anti-HER2-basert regime.