Nye ASCO-guidelines: Immunterapi bør brukes før operasjon ved høyrisiko brystkreft

Keytruda (pembrolizumab) bør etter operasjon anvendes med neoadjuverende kjemoterapi - fulgt av adjuverende pembrolizumab for pasienter med triple-negativ brystkreft i tidlig stadium. 

Dette skriver ASCO i en ’hurtig’-oppdatert versjon av sin behandlings-veiledning

Anbefalingen går konkret ut på at pembrolizumab (200 mg hver tredje uke eller 400 mg hver sjette uke) i kombinasjon med neoadjuverende kjemoterapi bør gis til pasienter med stadium II/ III triple-negativ brystkreft - fulgt av pembrolizumab etter operasjonen.

Adjuverende pembrolizumab kan dessuten gis samtidig med eller etter avslutning av en strålebehandling, skriver ASCO. 

I tidligere versjoner av retningslinjene ble det operert med utilstrekkelige indikasjoner for å støtte tilføyelse av immuncheckpoint-hemmere til standard neoadjuverende kjemoterapi til pasienter med triple-negativ brystkreft. 

Men dette har endret seg med publiseringen av resultatene fra KEYNOTE-522, konkluderer ASCO.

KEYNOTE-522 viste at en median oppfølging på 39,1 måneder var pembrolizumab pluss neoadjuverende kjemoterapi fulgt av adjuverende pembrolizumab efter operasjon forbundet med en signifikant forbedring av hendelsesfri overlevelse i forhold til placebo pluss kjemoterapi med 3-årige hendelsesfrie overlevelsesrater på henholdsvis 84,5 prosent og 76,8 prosent (HR 0. 95 prosent CI [0,48, 0,82]; P < 0,001). 

Dataene for overordnet overlevelse (OS) er ennå ikke modne; 3-årige OS-rater er henholdsvis 89,7 prosent og 86,9 prosent.

De hyppigste behandlingsrelaterte bivirkningene av grad ≥ 3 (TRAE'er) var hematologiske. Endokrine lidelser, herunder hypo- eller hyperthyroidisme, binyrebarkinsufficiens, thyroiditis og hypofysitis, forekom hyppigere i pembrolizumab-kjemoterapi-armen enn i placebo-kemoterapi-armen med henholdsvis 26,8 prosent og 9,1 prosent.