Pasienters utsettelse av brystkreftscreening knyttet til høyere risiko for kreft

Kvinner som først møter på screening etter en påminnelse har høyere sannsynlighet for å bli tilbakekalt til etterundersøkelser, og få oppdaget brystkreft.

Det viser ny norsk studie publisert i Journal of Medical Screening.

– Vi ønsket å sammenligne tilbakekallinger, kreftoppdagelse og tumorkarakteristikk blant kvinner som møter etter ordinær invitasjon, med kvinner som møter etter en påminnelse. Mammografiprogrammet administreres av Kreftregisteret og med våre databaser har vi en unik mulighet til å sammenligne tall fra kvinner som møter til mammografiscreening i hele landet, sier Jonas Evensen Thy i Kreftregisteret.

Mammografiprogrammet i Norge inviterer alle kvinner mellom 50 og 69 år til mammografiundersøkelse hvert andre år. Kvinner som ikke møter etter den ordinære invitasjonen, mottar en invitasjonspåminnelse etter noen uker, og må selv ringe inn å avtale et nytt tidspunkt for undersøkelse.

– Dette gjør at mammografiundersøkelsen blir utsatt med flere måneder. Det har vært usikkert om dette kan få konsekvenser på populasjonsnivå. Men det kan det, viser den nye studien. 

Forskerteamet har analysert tall fra 883 020 kvinner som ble invitert til digital mammografi mellom 2004 og 2021. Omtrent 70 prosent av alle kvinner møtte til screening etter den første ordinære invitasjonen. Ytterligere 5 prosent av alle kvinner møtte opp etter å ha mottatt en påminnelse, som vil si at det totale oppmøtet var omtrent 75 prosent.

– Av dem som møtte opp etter en ordinær invitasjon ble 3,3 prosent innkalt til etterundersøkelse, mens det tilsvarende tallet blant dem som møtte etter en påminnelse var 4,3 prosent, forteller Thy.

Alvorligere etter påminnelser

Blant 1000 screeningundersøkelser etterfulgt av ordinære invitasjoner ble det funnet 5,8 krefttilfeller i gjennomsnitt. Samme tall for påminnelser var 7,3. Krefttilfellene som ble oppdaget etter påminnelser var også noe mer alvorlige enn de som ble funnet etter ordinære invitasjoner. Tumorene var større i diameter, hadde høyere histologisk grad og flere hadde positive lymfeknuter.

– Vi konkluderer med at screeningprogrammer bør tilstrebe å sende invitasjoner etter regelmessige intervaller og kvinner bør oppfordres til å delta på screening etter ordinære invitasjoner, for ikke å utsette en potensiell brystkreftdiagnose, avslutter Thy.