- Størrelsen på svulsten, utbedring, graden og hvilken subtype av svulst pasienten har spiller en stor rolle for hvor høy risikoen for å dø av sykdommen er, selv med moderne brystkreftbehandling, sier Giske Ursin.

Brystkreft: Dårligste prognose har opp mot 40 ganger høyere risiko for død

Kvinnene som har den dårligste prognosen har 20 til 40 ganger høyere risiko for å dø av brystkreft enn kvinnene som har den minste og minst aggressive brystkreften. Hovedbudskapet er at ved å oppdage kreften tidlig, kan vi unngå at svulsten blir stor, sier Giske Ursin i Kreftregisteret.

- Studien viser at brystkreftpasientens prognose fremdeles er helt avhengig av hvor tidlig i utviklingen kreften ble oppdaget. De små svulstene som vokser sakte har mye bedre prognose enn de større svulstene. De ulike undergruppene (kliniske subtyper) har også fremdeles ulik risiko for dødelig utgang, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret. Hun er seniorforfatter av den norske studien som nylig ble presentert på Esmo Breast Cancer 2021.

Forskerne har samlet informasjon om 24.137 norske kvinner mellom 20 og 74 år som har hatt ulike former for brystkreft. Materialet er hentet fra Kreftregisterets database fra 2005 til 2015.

- Dagens brystkreftbehandling er svært god og pasientene har generelt gode prognoser. Vi stilte oss selv derfor spørsmålene: hvor stor rolle spiller da de klassiske prognostiske faktorene som størrelse og utberedning, og hvor stor rolle spiller det hvilken molekylær krefttype pasienten har? Svaret er at dette fremdeles spiller en rolle. Størrelsen på svulsten, utbedring, graden og hvilken subtype av svulst pasienten har spiller en stor rolle for hvor høy risikoen for å dø av sykdommen er, selv med moderne brystkreftbehandling, sier Ursin.

Størrelse på svulst og TNM-klassifikasjon

Brystkreft deles inn i fire stadier som beskriver størrelse på svulst, om kreften har vokst inn i organene rundt og om kreften har spredd seg til andre organer.

  • Stadium 1: Svulsten er liten og begrenset til selve brystet.
  • Stadium 2: Svulsten er begrenset til brystet og nærliggende lymfeknuter.
  • Stadium 3: Svulst som er større enn 5 centimeter.
  • Stadium 4: Svulsten har spredt seg til andre organer i kroppen.

TNM-klassifikasjonen kan fortelle hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises:

«T» (tumor): betegner utbredelsen av den lokale svulsten.

«N» (node/lymfe): uttrykker om det er spredning til lymfeknuter.

«M» (metastaser): uttrykker fjernspredning.

Inndelingen i stadier og TNM-klassifikasjonen er avgjørende for hvilken behandling pasienten skal få, og for å vurdere hvordan prognosen er. Den nye studien viser at kvinnene som i 2005 til 2015 hadde den dårligste prognosen hadde 20 til 40 ganger høyere risiko for å dø av brystkreft når man sammenligner med kvinnene som hadde de minste og minst aggressive svulstene.

- Type brystkreft og størrelse på svulst (TNM-status), både hver for seg og i kombinasjon, gir sterke indikasjoner på risikoen pasientene har for å dø av sykdommen.

Økt risiko med spredning til lymfeknuter

Det finnes fem subtyper av brystkreft når man inndeler svulsten etter immunohistokjemi-undersøkelser av vevsprøver. Man undersøker da om svulsten uttrykker østrogenreseptor, progesteronreseptor og her-2-neu.

Disse kan inndeles da i ulike subtyper basert på immunhistokjemi-resultatene. Studien brukte fem subtyper:

ER+PR+HER2–, (disse kalles av og til for Luminal A liknende)

ER+PR–HER2–,

ER+PR+HER2+ og ER+PR–HER2+,

ER–PR–HER2+ (HER2 positive)

ER–PR–HER2– (trippel-negative, TNBC).

Kvinner med de sjeldnere kombinasjonene ER–PR+HER2–or ER–PR+HER2+ var ikke med i disse analysene. Den minst aggressive av disse er de minste ER+PR+HER2- svulstene av grad 1.

Må oppdages tidlig

Forskerne har delt pasientene inn i ulike grupper der hvert av parameterne er målt. Alle blir sammenlignet med de minste ER+PR+HER2- av grad 1 (av og til kalt luminal A-lignende svulster).

De lavgradige brystkrefttypene vokser ikke så raskt, og svulstene som er mindre enn to centimeter gir best utgangspunkt for overlevelse. Jo større svulst, jo dårlige prognoser, selv for de som i utgangspunktet har en «snill» svulst.Stadium T1 uten spredning til lymfeknutene er det beste. Har kreften spredt seg til lymfeknutene eller blodet er risikoen for å dø fire ganger så stor. Hovedbudskapet er at ved å oppdage kreften tidlig, kan vi unngå at svulsten blir stor. Dette gir bedre prognose for overlevelse, sier Ursin.

Studien bekrefter at brystkreft må oppdages tidlig. Målet er at alle svulster skal oppdages når de er godt under to centimeter og ikke har fått sjansen til å spre seg til lymfeknutene.

Bekymret for korona-forsinkelse

Det offentlige Mammografiprogrammet inviterer kvinner mellom 50 og 69 år til undersøkelse hvert andre år. Det er Kreftregisteret som administrerer Mammografiprogrammet.

- Vi følger med på kvinnene over en periode på 20 år.

Nå er imidlertid Giske Ursin bekymret for forsinkelsene Covid19-pandemien har skapt i den forbindelse.

- Vi er bekymret for at svulstene hos noen kvinner har fått mulighet til å vokse seg større mens de har ventet på innkallelse til mammografi.

Ifølge Kreftregisteret er det opp til to til tre måneders forsinkelse i invitasjoner. Enkelte sentere er i ferd med å hente inn forsinkelsen, men på landsbasis vil Mammografiprogrammet først være ajour sommeren 2022.

- Det er allerede gjort en kjempejobb med å ta igjen etterslepet, men det er for tidlig å se hvordan pandemien har påvirket resultatene. Først ca. 20. september får vi det fullstendige tallmaterialet for 2020, sier Ursin.