Pasienter med KRAS-mutert NSCLC viser god effekt av kjemo-immunterapi i første linje

ASCO: Det er effektivt å behandle KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft med kjemo-immunterapi i første linje. Dette viser en samlet FDA-analyse basert på 12 registerstudier.

Den retrospektive FDA-analysen hadde til formål å avdekke effekten av immunterapi ± kjemoterapi i første linje hos pasienter med KRAS-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Analysen har både inkludert pasienter med mutert KRAS, G12C og vill type. Dataene vise at pasienter med mutert og vill type oppnår fordeler gjennom å bli behandlet med immunterapi i første linje. Den største gevinsten for pasientene kan oppnås ved å gi immunterapi pluss kjemoterapi i stedet for enten immunterapi eller utelukkende kjemoterapi.

I abstractet blir det foreslått at fremtidige studier som skal undersøke targetert behandling til KRAS-mutert NSCLC i første linje bør inkludere en kjemo-immunterapi-arm som komparator.

Analysen ble presentert den 6. juni under en muntlig presentasjon på ASCO.

Datagrundlaget for G12C var for lite

Analysen så på objektiv responsrate (ORR) og samlet overlevelse (OS) på bakgrunn av i alt 1430 NSCLC-pasienters KRAS-status (mutert, G12C eller vill type). 61 prosent av pasientene var vill type, 39 prosent var mutert, mens G12C-mutasjonen ble konstatert - på tvers av de to gruppene - hos 11 prosent av pasientene. 60 prosent av pasientene var PD-L1-positive. ORR ble estimert med Clopper-Pearson-metoden. Den mediane OS’en ble estimert med Kaplan-Meier-metoden, mens subgruppe-analyser ble utført ved hjelp av Cox-modell stratifisert etter KRAS-status og PD-L1-status.

abstractet ses en tabell som viser OS og ORR for de tre undersøkte subgruppene ved behandling med enten kjemo-immunterapi, kun immunterapi – eller utelukkende kjemoterapi.

Analysens datagrunnlag er ikke solid nok til å kunne trekke konklusjoner rundt de 11 prosentene med NSCLC-pasienter som hadde KRAS G12C-mutasjon.