Skip to main content

KEYNOTE-522 viser lovende resultater for pasienter med trippel-negativ brystkreft

SABCS: Neoadjuvant pembrolizumab eller placebo pluss kjemoterapi etterfulgt av adjuvant pembrolizumab eller placebo fortsetter å vise en klinisk meningsfull forbedring i hendelsesfri overlevelse.

Det viser overlevelsesresultater fra fase III-studien KEYNOTE-522 som nylig ble publisert på presentert på brystkreftkonferansen San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS 2023 (abstract #LBO1-01).

– Her presenteres oppdaterte resultater på hendelsesfri overlevelse etter median oppfølging på fem år hos pasienter med tidlig stadium trippel-negativ brystkreft. Disse resultatene bekrefter tidligere publiserte resultater fra denne studien, og viser hvilken viktig rolle pembrolizumab har for denne pasientgruppen, sier Helene Langberg, spesialist i onkologi ved Kreftklinikken i Oslo. Hun har tidligere jobbet på avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, de siste årene som overlege ved Radiumhospitalet.

Kombinasjonsterapien viser statistisk signifikante forbedringer på tvers av undergrupper.

– Dette er viktige resultater da det per i dag finnes færre tilgjengelige behandlingsmuligheter for trippel-negativ brystkreft enn for andre typer av brystkreft. Eneste andre neoadjuvante behandlingsalternativ er kjemoterapi, og av adjuvant behandling finnes kapecitabin til non-pCR-pasienter, påpeker onkologen.

1174 pasienter deltok

Pasienter med tidligere ubehandlet, ikke-metastatisk trippel-negativ brystkreft ble randomisert 2:1 til neoadjuvant pembrolizumab 200 mg Q3W eller placebo, begge gitt med fire sykluser av paklitaksel + karboplatin, deretter med fire sykluser med doksorubicin eller epirubicin + cyklofosfamid. Etter kirurgi fikk pasientene adjuvant pembrolizumab eller pbo i ni sykluser, eller frem til tilbakefall eller uakseptabel toksisitet. Doble primære endepunkter er pCR (ypT0/Tis ypN0) og hendelsesfri overlevelse.

1174 pasienter ble randomisert til pembrolizumab (n=784) eller pbo (n=390) gruppe. Ved data cutoff 23. mars 2023 var median oppfølging 63,1 mnd. 145 pasienter (18,5%) i pembro-gruppen og 108 pasienter (27,7%) i pbo-gruppen hadde en EFS-hendelse (hazard ratio [HR] 0,63 [95% KI, 0,49-0,81]). 60-måners EFS-rate (95 % KI) var henholdsvis 81,3 % (78,4-83,9) vs 72,3 % (67,5-76,5); medianen ble ikke nådd i noen av gruppene.

– Fra tidligere vet vi jo at det selvfølgelig er økt risiko for immunmedierte bivirkninger ved tillegg av pembrolizumab, men at de sjeldent er svært alvorlige, påpeker Langberg.

Allerede praksisendrende

Fordelen med neoadjuvant pembrolizumab + kjemo etterfulgt av adjuvant pembrolizumab versus neoadjuvant kjemo alene var i samsvar med de primære EFS-resultatene i alle fem sensitivitetsanalysene, og viste varig EFS-fordel i pembrolizumab-armen. EFS-fordelen med pembrolizumab var konsistent på tvers av forhåndsspesifiserte undergrupper, inkludert PD-L1-ekspresjon, nodalstatus, sykdomsstadium, menopausal status, HER2-status og laktatdehydrogenase (LDH)-nivå (tabell). I en forhåndsspesifisert, ikke-randomisert, utforskende analyse var 5-års EFS-rater i pembro- og pbo-gruppene 92,2 % vs. 88,2 % i pasienter med en pCR, og 62,6 % vs. 52,3 % i pasienter uten pCR. Ytterligere analyser vil bli inkludert i presentasjonen. Oppfølging av total overlevelse pågår fremdeles.

Onkolog Helene Langberg mener resultatene er allerede praksisendrende:

– Resultatene etter fem år bekrefter tidligere publiserte resultater fra denne studien, med relativt uforandret hazard ratio, og viser hvilken viktig rolle pembrolizumab har for pasienter med tidlig stadium trippel-negativ brystkreft. Dette er med på å støtte Beslutningsforums viktige og riktige avgjørelse om å godkjenne denne behandlingen i mars 2023.

 

SABCS

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.