PADVEC bekrefter OS-fordeler ved fremskreden blærekreft

Antistoff-legemiddelkonjugatet PADVEC (enfortumab vedotin-ejfv) forbedrer den samlede overlevelsen (OS) og den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) signifikant -sammenliknet med kjemoterapi - for pasienter med tidligere behandlet lokal-avansert eller metastatisk urotelkreft.

Les mer …

  • 1
  • 2