Langtidsdata bekrefter overlevelsesfordel for vedlikeholdelses-Bavencio mot fremskreden blærekreft

Nye langtidsdata fra fase III-studien JAVELIN Bladder 100 bekrefter at immunterapien Bavencio (avelumab) øker overlevelsen hos pasienter med fremskreden urotelialkreft (kreft i blære eller de øvre urinveier), når legemiddelet gis som førstelinje-vedlikeholds behandling.

Dataene ble i begynnelsen av måneden presentert på 2022 ASCO Genitourinary Cancers Symposium.

De nye langtidsdata er for gjennomsnittlig 38 måneders oppfølging og viser at pasienter med fremskreden urotelialkreft og som har fått Bavencio kombinert med den best lindrende behandlingen i førstelinje-vedlikeholds behandling, har en gjennomsnittsoverlevelse på 23,8 måneder. Til sammenligning er overlevelsen på 15 måneder for pasienter som utelukkende har fått best lindrende behandlingen. Overlevelsen er målt etter randomisering av pasienter som har gjennomført fire til seks sykluser med platinabasert kjemoterapi.

Sikkerhetsprofilen i langtidsdataene er i overensstemmelse med det som registreres i det overordnede kliniske programmet for Bavencio. Pasientene fortsatte behandlingen til sykdomsprogresjon, uakseptalbel toksisitet eller andre kriterier for behandlingsopphør viste seg.

I den primære populasjonen av randomiserte pasienter mottok 19,5 prosent av pasientene minst to års behandling, og 10,2 prosent avbrøt på grunn av behandlingsrelaterte utilsiktede hendelser med start etter minst ett års behandling.

De nye langtidsdata forsterker studiens opprinnelige resultater, som ble presentert (Abstrakt LBA1) på ASCO-kongressen 2020. Her ble 700 pasienter tilfeldig tildelt enten Bavencio som vedligehold samt beste lindrende behandling (350 pasienter) eller utelukkende best lindrende behandling (350 pasienter). Cirka halvdelen (51 prosent) av pasientene hadde PD-L1-positive tumorer. Resultatene viser at Bavencio pluss lindrende behandling økte den samlede overlevelse med 7,1 måneder sammenlignet med utelukkende lindrende behandling. Dette ble fremhevet som den største overlevelsesgevinsten som var sett ved avansert urotelialkreft.

Det danske Medicinrådet besluttet i juni 2021 å anbefale Bavencio som vedlikeholds behandling for voksne pasienter med fremskreden urotelialkreft - med lengre forventet levetid for pasientene enn hvis de ikke får behandlingen som begrunnelse. Samtidig vurderte Medicinrådet at bivirkningene ved behandlingen ikke ser ut til å nedsette pasientenes allmenne livskvalitet. Anbefalingen omfatter pasienter som er i god almen tilstand, hvor kreftsykdommen ikke er forverre, etter at de er behandlet med platinabasert kjemoterapi.