Et skifte til cabozantinib etter kjemoterapi ikke til gavn for pasienter med metastatisk blærekreft

Pasienter med metastatisk blærekreft (mUC), som tidligere har hatt utbytte av platinabasert kjemoterapi, opplevde - sammenlignet med placebo - ingen effekt av tyrosinkinase-hemmeren Cabometyx (cabozantinib) som vedlikeholdsterapi.

Dette viser de endelige resultatene fra ATLANTIS-studien, en adaptiv og multisammenlignings fase II-studie (abstract #LBA4505) som i tidsrommet 3. til 7. juni ble presentert på årets ASCO-kongress.

Tyrosinkinase-hemmeren cabozantinib (Cabometyx) var i studien tolerabel, men sammenlignet med placebo var det ingen signifikant fordel for verken progresjonsfri overlevelse eller den samlede overlevelsen.

Den gjennomsnittlige progresjonsfrie overlevelsen var 13,7 uker for pasienter på cabozantinib, sammenlignet med 15,8 uker for pasienter med placebo (justeret HR=0,89 til fordel for cabozantinib, 80 % CI, 0,61-1,3).

Hypotesen bak studien var at et skifte av vedligeholdsbehandling hos mUC-pasienter ville forbedre resultatene for metastatisk sykdom. Det forklarte førsteforfatter og professor i klinisk kreftforskning Robert J. Jones under presentasjonen.

- Selv om studien er underdimensjonert, så støtter den ikke videre undersøkelser av utelukkende cabozantinib som vedlikeholdsterapi etter platinabasert kjemoterapi til ikke utvalgte pasienter med avansert blærekreft. Fremtidige studier må overveie å undersøke nye legemidler med vedligeholdsimmunterapi, sa han.

Dosisreduksjon og justert HZ

ATLANTIS-studien var designet for å teste flere vedlikeholdsterapier hos pasienter med metastatisk blærekreft, som - uten sykdomsprogresjon - hadde gjennomført fire til åtte sykluser med platinabasert kjemoterapi. 

Pasienter som ikke ble valgt ut til andre vedligeholdsbehandlinger basert på prediktive biomarkører, ble tilfeldig valgt ut til å starte enten cabozantinib 40 mg én gang daglig eller matchende placebo i løpet av 10 uker etter avsluttet kjemoterapi. 

Totalt ble 30 pasienter randomisert til cabozantinib og 31 til placebo fra 25 forskjellige steder. 

Den mediane behandlingsvarigheten var 13 28-dagers sykluser med cabozantinib og 10 28-dagers sykluser med placebo. Imidlertid krevde omkring 43 prosent av pasientene i cabozantinib-gruppen dosisreduksjon sammenlignet med 9,7 prosent av pasienterne i placebo-armen.

De vanligste bivirkningene av samtlige grader var mer alminnelige med cabozantinib og omfattet tretthet, hypertensjon, kvalme og diare.

I tillegg noterte Robert J. Jones også at fareforholdet ble endret fra 114 hendelser hos 140 pasienter til 50 hendelser hos 57 pasienter, da det under studien inntraff en endring i standardbehandlingen (vedligeholdsterapi med avelumab).