Testikkelkreft-rammede lever lenger med en god livsstil

Usunn livsstil, dårlige sosioøkonomiske forhold og vedvarende tristhet er faktorer som reduserer overlevelsen hos menn som er helbredet for testikkelkreft.

Unge menn som får denne diagnosen bør gjennom hele livet oppfordres til en sunn livsstil, og den medisinske rehabiliteringsprosessen bør ta hensyn til det, mener kreftforskeren Sophie D. Fosså.  

Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant yngre menn i alderen 15-40 år. Gjennomsnittlig alder blant rammede er 28 år og på verdensbasis er antall tilfeller av testikkelkreft økende og fordoblet i løpet av de siste 40 årene.

Høyest forekomst er det i Nord-Europa, der Norge og Danmark har den høyeste forekomsten med ca 12 tilfeller per 100 000 i året.

Hvert år bli omtrent 300 norske menn diagnostisert med testikkelkreft. Takket være effektiv behandling  er 10-års overlevelsen  mer enn 95 prosent.  Men overlevelsen reduseres  deretter dels avhengig  av hva slags behandling som gis (kirurgi, strålebehandling, cisplatin-basert kjemoterapi). Internasjonale og norske studier viser at langtidsoverlevelsen av testikkelkreftpasienter  reduseres  imidlertid noe (ca 3-4 prosent)  hos pasienter som har fått  strålebehandling  og/ eller  fire eller  flere cellegiftkurer i tillegg  til kirurgi. Dette har ført til at man etter 2010  sluttet med å gi rutinemessig strålebehandling, og  standardantall  kjemoterapikurer  har vært redusert  fra fire til tre hos de fleste pasienter med spredning. Onkolog Ragnhild Hellesnes ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF publiserte nylig en studie om dette i Journal of Clinical Oncology.

Livskvalitet betyr mye

I en ny studie, utført av prof. em  Sophie D. Fosså,  men som ennå ikke er publisert, kommer det frem at en usunn livsstil  (røyking, fysisk inaktivitet,  alkoholoverforbruk,  fedme),  lav sosioøkonomi ( arbeidsløshet, lav utdannelse) og /eller  vedvarende symptomer på depresjon  ytterligere øker risikoen for tidlig død med 60-90 prosent.

- Det at man har noen rundt seg, et støtteapparat i form av partner, venner, familie, betyr mye for den psykiske helsen og evnen til å takle sykdommen - og faktisk også for overlevelse, sier Sophie Fosså.

I samarbeid med Kreftregisteret har hun  undersøkt overlevelsen hos 780 tenn som  alle ble behandlet for testikkelkreft med  kirurgi alene eller  kombinert med kjemoterapi - i perioden 1980 til 1994 -  og som mer enn fem år etter diagnosen  rapporterte  om problemer og livskvalitet i forbindelse  med en landsomfattende  spørreundersøkelse.   

Bør snakke med pasientene om livsstil

Fosså har i 30 år vært opptatt av kreftpasienters livskvalitet og var den første i landet som forsket på det:

- Vi vet at livskvaliteten  er korrelert  med overlevelsen. Legene bør derfor ha dette i mente i møtet med kreftpasienter: oppfordre til fysisk aktivitet, til å være sosial, slutte å røyke. Samtidig bør helsearbeidere  under  oppfølging av tesikkelkreftpasienter   være mer oppmerksom på   symptomer  på depresjon, som igjen er korrelert med dårlig livsstil og sosioøkonomiske problemer.. Men selvsagt har pasienten selv også et ansvar for å legge til rette for et  sunt liv,  med både kosthold, fysisk aktivitet og sosial aktivitet, sier Fosså.