Libtayo øker overlevelsen ved avansert livmorhalskreft

Sammenlignet med kjemoterapi øker Libtayo (cemiplimab) den samlede overlevelsen ved både plateepitelkarsinom og adenokarsinom livmorhalskreft med metastaseri, viser resultatene fra fase 3-studien.

Libtayo er dermed den første immunterapien som viser en forbedring av samlet overlevelse ved avansert livmorhalskreft sammenliknet med kjemoterapi. Videre opplevde pasientene også en signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse og objektiv responsrate sammenliknet med kjemoterapi. 

Dessuten fant fase 3-studien signifikante forskjeller i PRO-data i cemiplimabs favør, viser resultatene som ble presentert på ESMO Virtual Plenary. 

- I dette fase 3-forsøket viste Libtayo en signifikant forbedring av den samlede overlevelsen hos kvinner med avansert livmorhalskreft etter progresjon i forbindelse med kjemoterapi, hvilket reduserte risikoen for død med 31 prosent sammenliknet med kjemoterapi i den totale populasjonen, forklarer studiens ledende forsker, professor og direktør for avdelingen for gynekologisk onkologi ved University of California Krishnansu S. Tewari. 

- Forbedringer i progresjonsfri overlevelse og objektiv responsrate – sammenlignet med kjemoterapi - ble også påvist i den samlede populasjonen. Totalt sett bidrar dette milepælforsøket hvor pasientene, uansett PD-L1-uttrykk, var med på å understøtte bruken av ​​Libtayo, som en potensiell ny annenlinjebehandling for kvinner med avansert livmorhalskreft som har en dårlig prognose og begrensede behandlingsmuligheter. 

En potensiell ny annenlinjebehandling

I studien inngikk pasienter med tilbakevendende eller metastaserende livmorhalskreft, som hadde sykdomsprogresjon under behandling med kjemoterapi. 

I den samlede populasjonen opplevde de som ble behandlet med Libtayo (n = 304), signifikante forbedringer i OS, progresjonsfri overlevelse (PFS) og objektiv responsrate (ORR) sammenlignet med kjemoterapi (n = 304), inklusive: 

  • 31 prosent reduksjon i dødsrisikoen (hazard ratio [HR]: 0,69; 95% konfidensintervall [CI]: 0,56-0,84; ensidig p = 0,00011).
  • 25 prosent reduksjon i risikoen for sykdomsprogresjon (HR: 0,75; 95% CI: 0,63-0,89; ensidig p = 0,00048).
  • 16 prosent ORR (50 pasienter; 95% CI: 13-21%; ensidig p = 0,00004) sammenliknet med 6 prosent med kjemoterapi (19 pasienter).

Median responsvarighet var på 16 måneder med Libtayo (95% CI: 12 måneder til ennå ikke evaluerbar) og 7 måneder med kjemoterapi (95% CI: 5-8 måneder) pr. Kaplan-Meier-estimater.