Ny immun-kjemo-kombinasjon viser lovende effekt mot nesesvelgkreft

Tislelizumab i kombinasjon med standard kjemoterapi forlenger progressionsfri overlevelse mot nesesvelgkreft sammenlignet med utelukkende standard kjemobehandling.

Dette viser resultater fra fase-III-studien RATIONALE 309, som ble presentert på den europeiske kreftkongressen ESMO immuno-oncology 2021 (abstrakt #121O).

Resultatene peker på at det kan være en fordel å tilføye et antistoff rettet mot PD-1 til den standardiserte kjemo-behandlingen gemcitabin og cisplatin.

I det randomiserte, globale, dobbelt-blindede fase III-forsøket forbedret anti-PD-1-antistoffet tislelizumab - i kombinasjon med standard-of-care gemcitabin og cisplatin - progressionsfri overlevelse (PFS) i førstelinjebehandlingen for tilbakevendende/metastatisk nasopharyngeal cancer (NPC).

Median PFS var 9,2 måneder med tislelizumab pluss gemcitabin-cisplatin og 7,4 måneder med placebo pluss kjemoterapi (hazard ratio [HR] 0,52; 95 prosent konfidensintervall [CI] 0,38-0,73; p<0,0001).

Objektive responsrater (ORR'er) var henholdsvis 69,5 prosent og 55,3 prosent, hvor 16,0 prosent og 6,8 prosent av pasientene oppnådde komplet respons. 

Under presentasjonen uttalte professor Lisa Licitra fra det italienske forskningsinstituttet Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori: 

- Separasjon av PFS-kurvene ser ut til å forekomme etter kjemoterapisyklusene, noe som kan indikere at immunterapi kun er nødvendig i vedlikeholdsfasen. Dette krever ytterligere forskning. Hvis vi finner ut at immunterapivedlikehold er hoveddrivkraften bak PFS-adskillelsen, kan dette være evidens til fordel for å undersøke immunterapier i en adjuvans setting for å forbedre overlevelsen.