Skuffende data for immunterapi pluss kjemo-stråling mot livmorhalskreft

Behandling med PD-L1-hemmeren Imfinzi (durvalumab) samtidig med kjemo-stråleterapien (CRT) øker ikke den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) i forhold til bare CRT for ​pasienter med lokalt fremskreden livmorhalskreft.

Dette viser oppdaterte resultater fra fase III-studien CALLA, som dermed ikke oppnådde statistisk signifikans for studiets primære endepunkt.

Selv om PFS-resultatene fra CALLA ikke var statistisk signifikante, understreker de behovet for ytterligere evaluering av nye terapeutiske muligheter som kan forbedre behandlingen av pasienter med lokalt fremskreden livmorhalskreft, påpeker professor Bradley Monk ved University of Arizona College of Medicine, som er hovedforskeren bak CALLA-studien.

CALLA-studien ble 770 pasienter med lokalt fremskreden livmorhalskreft behandlet med standardbehandlingen CRT i kombinasjon med enten en 1.500 mg fast dosis av Imfinzi eller placebo hver fjerde uke i opp til 24 sykluser eller inntil sykdomsprogresjon. Forsøket ble gjennemført på 120 senter i 15 land. Det primære endepunktet var PFS, mens de viktigste sekundære endepunktene omfattet overordnet overlevelse samt sikkerhet og tolerabilitet.

Livmorhalskreft er på verdensplan den åttende mest alminnelige og niende mest dødelige kreftform - med cirka 600.000 personer diagnostisert hvert år. Cirka 40-50 prosent av tilfellene av livmorhalskreft diagnostiseres i et lokalt fremskredent stadium. Når pasienter med lokalt fremskreden livmorhalskreft får den nåværende standardbehandlingen, som er platinbaseret kjemoterapi i kombinasjon med strålebehandling, har de cirka 40 prosent risiko for tilbakefall av sykdommen og en fem-års overlevelsesrate på cirka 65-70 prosent. Standardbehandlingen for pasientgruppen har ikke endret seg i løpet av to årtier.