Libtayo-studie om lungekreft stoppet: Markante overlevelsesresultater

Libtayo (cemiplimab) kombinert med kjemoterapi i førstelinje øker overlevelsen ved avansert ikke-småcellet lungekreft i en slik grad at det primære endepunktet ble oppnådd og fase 3-studien stoppet før tiden. 

Det skriver selskapene bak PD-1-hemmeren cemiplimab i en pressemelding. 

Det dreier seg om den multinasjonalt kontrollerte fase 3-studien EMPOWER-Lung 3. EMPOWER-Lung 3 ble stoppet tidlig etter å ha oppfylt det  primære endepunktet, samlet overlevelse (OS), hos pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). 

Resultatene viste at cemiplimab kombinert med kjemoterapi økte median samlet overlevelse fra 13 til 22 måneder sammenliknet med kjemoterapi alene. Dette førte til en reduksjon på 29 prosent i risikoen for død for den totale pasientpopulasjonen uansett PD-L1-ekspresjon og om det var plate- eller ikke-platecellekreft. 

Beslutningen om å stoppe fase 3-forsøket tidlig ble basert på en anbefaling fra Independent Data Monitoring Committee (IDMC) under en protokollspesifisert interimsanalyse. I denne første analysen av 466 pasienter reduserte cemiplimab-kjemoterapi-kombinasjonen risikoen for død med 29 prosent sammenliknet med kjemoterapi alene (hazardratio: 0,71; 95% konfidensintervall [CI]: 0,53-0,93; p = 0,014). 

Median OS var på 22 måneder (95% CI: 16 måneder til ikke evaluerbar) for cemiplimab og kjemoterapi og 13 måneder (95% CI: 12 til 16 måneder) for kjemoterapi alene. Det ble ikke identifisert nye bivirkninger i IDMC-analysen. Ytterligere effekt- og bivirkningsdetaljer vil bli presentert på en kommende kongress, skriver selskapene. 

Cemiplimab har nå vist en forbedret samlet overlevelse som monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi i førstelinje ved avansert ikke-småcellet lungekreft uansett PD-L1-ekspresjonsnivå og om det er plate- eller ikke-platecellekreft.