Bispesifikt antistoff viser aktivitet mot METex14-mutert lungekreft

Det bispesifikke antistoffet amivantamab-vmjw (Rybrevanttm) viser antitumoraktivitet hos pasienter med METex14-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), hvilket omfatter omlag tre prosent av alle NSCLC-pasienter. 

Dette fremgår av data fra fase 1-studien CHRYSALIS, som blir presentert på verdenskongressen for lungekreft (WCLC) som finner sted 8.-14. september (Abstract #OA15.03).

Under CHRYSALIS-studien mottok 19 NSCLC-pasienter med METex14-mutasjoner intravenøs amivantamab-vmjw 1050 mg (for pasienter som veide mindre enn 80 kg) eller 1400 mg (for pasienter som veide 80 kg eller mer). Sykdomsresponsen ble evaluert ved hjelp av samlet responsrate (ORR), som var det primære endepunktet. Av de 14 respons-evaluerbare pasienter ble det observert delvis respons hos 64 prosent. (Det forventes bekreftelse for fire pasienter.)

Aktivitet ble observert hos behandlingsnaive og tidligere behandlede pasienter, herav fire av sju pasienter som tidligere var blitt behandlet med MET-tyrosinkinasehemmere. Mediantid for første respons var 4,1 måneder.

Størsteparten av ​​de behandlingsrelaterte bivirkningene var grad 1-2. Behandlingsrelaterte bivirkninger grad ≥3 ble observert hos tre pasienter (16 procent) og omfattet dyspnø (en patient), hypoalbuminæmi (en pasient) og utslett (en pasient). Forekomsten av ​​behandlingsrelaterte bivirkninger som førte til dosisreduksjon og seponering, var på henholdsvis elleve og fem prosent. Dosisavbrytelser forekom hos 32 prosent av pasientene.

I mai mottok amivantamab-vmjw en fremskutt godkjennelse fra de amerikanske legemiddelmyndighedene (FDA) til behandling av voksne pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk NSCLC med EGFR exon 20-mutasjoner, hvor sykdommen er progrediert på eller etter platin-basert kjemoterapi. Godkjennelsen var basert på data som viser en ORR på 40 prosent og en median responsvarighet på 11,1 måneder. Legemiddelet er ennå ikke godkjent for markedsføring i Europa.