ADC-målrettet behandling viser – til tross for bivirkninger - lovende effekt mot lungekreft

Et nytt antistoff-legemiddelkonjugat (ADC) målrettet Trop2 gir holdbare reaksjoner for omkring en fjerdedel av pasienter med sterkt forbehandlet ikke-småcellet lungekreft.

Dette viser nye resultater fra fase 1-studien TROPIN, som ble presentert på årets virtuelle WCLC-kongress.

Studien besto av tre kohorter, som mottok ulike doser av datapotamab deruxtecan (Dato-DXd).

Her hadde kohorten som mottok en dose på seks mg/kg datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) gode indikasjoner, fordi 28 prosent av pasientene reagerte på legemiddelet mens ytterligere 40 prosent hadde en stabil sykdom.

«En dose på seks mg/kg ble valgt til videreutvikling, på grunn av lovende antitumoraktivetet sammen med en gunstig sikkerhetsprofil», uttalte Edward Garon fra University of Calefornia i Los Angeles, som står i spissen for studien.

Den gjennomsnittlige responstiden var på 10,5 måneder, hvorav størsteparten av pasientene tidligere – uten suksess - hadde mottatt kjemoterapi og checkpoint-hemmere.

For studiens andre kohort, som mottok fire mg/kg av Dato-DXd viste resultatene også en varig effekt. Her reagerte 24 prosent på behandlingen og 50 prosent hadde en stabil sykdom.

NSCLC-kohorene besto av i alt 180 tidligere behandlede pasienter med fremskreden eller metastatisk sykdom som ble inndelt i tre doseringsnivåer: Fire mg/kg (n=50) og åtte mg/kg (n=80).  Pasientene hadde – på tvers av de tre kohortene - en medianalder på 50 prosent.

Den kohorten som mottok den høyeste dose evalueres ikke lenger, på grunn av økt risiko for ILD - men her reagerte 24 prosent av pasientene på behandlingen, mens 54 prosent hadde en stabil sykdom med en median på 9,4 måneder.

Men studien viste også en rekke sikkerhetsmessige risikoelementer rundt den målrettede Trop2-behandlingen, hvor det ble observert mellom mild og moderat toksisitet.  På tross av doseringsnivåer inkluderte de hyppigste TEAE’er (15 prosent eller mer) med blant annet kvalme, oppkast, alopesi, anemi og slimhinnebetennelser. I tillegg hadde tre pasienter (seks prosent) interstitiell lungesykdom (ILD), som ble ansett for å være relatert til Dato-DXd i kohorten på seks mg/kg. I tillegg var det tre behandlingsrelaterte dødsfall på grunn av ILD i kohorten med høyere dose (åtte mg/kg).