Tredobbel overlevelsesgevinst med kombinasjon av Imfinzi og kjemo

Tre ganger så mange lungekreftpasienter var i live tre år etter en behandling med kjemoterapi og Imfinzi - sammenlignet med dem som utelukkende fikk kjemoterapi.

Det viser nye resultater fra CASPIAN fase III-studien som ble presentert på årets ESMO-kongress (abstract LBA61).

Resultater fra forsøket viser at Imfinzi (durvalumab) i kombinasjon med forskjellige kjemoterapi-regimer (etosposid og carboplatin eller cisplatin) tredobler overlevelsesraten for voksne i førstebehandling med utvidede stadier av småcellet lungekreft (ES-SCLC). 

Under en medianoppfølging på mer enn tre år etter studiets begynnelse hadde deltakerne en redusert risiko for død på 29 prosent sammenlignet med utelukkende kjemoterapi (basert på en HR på 0,71; 95% CI 0,60- 0,86; nominel p = 0,0003). 

Totalt var 17,6 prosent av pasientene behandlet med Imfinizi plus kemoterapi i live etter tre år - mot 5,8 prosent av pasientene som bare ble behandlet med kjemoterapi. Den forlengede overlevelsesraten var konsistent på tvers av alle undergrupper og er den lengste overlevelsestiden som noen gang er blitt rapportert i forbindelse med behandling med immunterapi.

Den gjennomsnittlige overlevelsen i den nye studien for OS var 12,9 måneder versus 10,5 måneder for kjemoterapi. Her var 23 prosent vs. 14 prosent av pasientene i live etter 24 måneder og 17,6 prosent vs. 5,8 prosent i live ved 36 måneder for henholdsvis Imfinzi i kombinasjon med kjemoterapi og utelukkende kjemoterapi.

I tillegg opplevde 32,5 prosent av pasientene en alvorlig bivirkning med Imfinzi i kombinasjon med kjemoterapi sammenlignet med de 36,5 prosentene som utelukkende fikk kjemoterapi.