Første gang noensinne: KRAS-hemmer med tydelig effekt

KRAS-hemmeren sotorasib viser en betydelig objektiv responsrate mot sterkt forbehandlet, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS-mutasjonen p.G12C, avslører ny fase I-studie.

For første gang viser et legemiddel rettet mot KRAS signifikant effekt ved alle former for kreft.

KRAS er et av de viktigste kreftgenene. Derfor er resultatet her ekstra spennende, sier Morten Ladekarl, som er klinisk professor i onkologi ved Aalborg Universitet. 

 I 20 år har man uten hell forsøkt å finne en måte å hemme effekten av KRAS-mutasjoner. Men resultatene ser nå lovende ut. Det skal bli spennende å se om resultatene kan repliseres i en større studie.

Disse lovende data stammer fra fase I-studien CodeBreak100. Firmaet bak sotorasib (AMG510), Amgen, melder at resultatene fra fase II-studien allerede er på plass, og at de er positive og i samsvar med resultatene fra CodeBreak100 som er gjort kjent i The New England Journal of Medicine. Fase II-resultatene vil i januar 2021 bli presentert på den internasjonale lungekreftkongressen WCLC. En fase III-studie er også på vei.  

En tredjedel av deltagerne hadde objektiv respons

I fase I CodeBreak100 inngikk 59 pasienter med NSCLC, som hadde fått påvist KRAS-mutasjonen p.G12C i tumor. Pasientene ble behandlet med sotorasib i en median periode på 11,7 måneder. 44 pasienter (74,6 prosent) hadde mottatt ≥2 tidligere behandlingslinjer, og 30 (50,8%) pasienter hadde mottatt ≥3 tidligere linjer. Resultatet viste at nesten en tredjedel av deltagerne oppnådde objektiv respons på behandlingen.

Den spesielle KRAS-mutasjonen p.G12C er å finne hos omtrent 13 prosent av pasienter med NSCLC.

"Den spesielle KRAS-mutasjonen er sjelden hos pasienter med andre kreftformer, men fremskynder kreften hos de pasientene som har dem. Hvis man kan hemme den, er det godt nytt, men man må innstille seg på at det - bortsett fra ved lungekreft - bare er en liten prosentdel som får utbytte av behandlingen," opplyser Morten Ladekarl. 

God sikkerhetsprofil og betydelig behandlingseffekt

CodeBreak100s primære mål var sikkerhet ved behandlingen, og de sekundære målene inkluderte objektiv responsrate (ORR), sykdomskontrollrate (DCR), responsvarighet (DoR) og progresjonsfri overlevelse (PFS). Resultatene viste at behandlingen med sotorasib både er sikker og har betydelig effekt målt ut fra sykdomskontrollrate og objektiv responsrate. 

Sikkerhetsanalysen avslørte ingen dosebegrenset toksisitet eller dødelige behandlingsrelaterte bivirkninger; fem (8,5 prosent) pasienter seponerte på grunn av bivirkninger.

Data vedrørende de sekundære målene ved en median oppfølging på 11,7 måneder (intervall, 4,8 til 21,2) viste at:

  • Den objektive responsraten for en samlet populasjon var på 32,2 prosent (95% CI 20,6-45,6).
  • Den mediane responsvarigheten var på 10,9 måneder (intervall, 1,1+ til 13,6). 10 av 19 responderende pasienter hadde fremdeles respons ved data-cutoff.
  • Sykdomskontrollrate var på 88,1 prosent (95% Cl 77,1-95,1).
  • Fem (8,5 prosent) pasienter hadde progressiv sykdom.
  • Blant 34 pasienter behandlet med 960 mg daglig, var objektiv responsrate og sykdomskontrollraten henholdsvis på 35,3 og 91,2 prosent.
  • Median PFS for alle 59 pasienter var på 6,3 (intervall, 0,0+ til 14,9) måneder.
  • Ved data-cutoff hadde 14 (23,7 prosent) pasienter fremdeles ingen sykdomsprogresjon, mens 26 (44,1 prosent) var døde.

Forskerne bak studien konkluderte med at pasienter med sterkt forbehandlet NSCLC og KRAS-mutasjon p.G12C fikk en vedvarende effekt av sotorasib. De fleste pasientene oppnådde sykdomskontroll, hvilket førte til en median PFS på 6,3 måneder.