EMA vurderer MET-hemmeren tepotinib mot spesiell form for lungekreft

Mercks tepotinib mot ikke-småcellet lungekreft med genmutasjon i METex14 ble i 2020 godkjent av FDA. Nå har også EMA godkjent søknaden fra selskapet og startet vurderingsprosessen.

Tepotinib er designet for behandling av avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne som har endringer i mesenkym-epitelovergangsfaktorgenet (MET) exon 14 (METex14). Legemiddelet er en oral MET-hemmer som administreres en gang daglig. Legemidlet har vist lovende resultater i fase II-studien VISION, melder Merck.

I undersøkelsen var det primære målet objektiv respons hos pasienter med minst ni måneders oppfølging. Responsen ble også analysert ved hjelp av væske- eller vevsbiopsi for å bestemme om METex14-hoppende mutasjoner var til stede. 

Av 99 pasienter som var blitt fulgt i minst ni måneder, var responsraten på 46 prosent ved en uavhengig gjennomgang, med en median responsvarighet på 11,1 måneder i gruppen med kombinert biopsi. 

Responsraten viste seg å være på 48 prosent blant 66 pasienter i gruppen med væskebiopsi og 50 prosent blant 60 pasienter i vevsbiopsigruppen. 27 pasienter hadde positive resultater av begge metodene.

Merck bemerker at METex14 hopper over ca. tre-fire prosent av NSCLC-tilfellene og er forbundet med aggressiv tumoradferd og dårlig klinisk prognose. 

For øyeblikket er det ingen målrettede behandlinger tilgjengelige i Europa for pasienter med denne typen NSCLC.