Tiragolumab pluss Tecentriq øker progresjonsfri overlevelse for PD-L1-positiv lungekreft

Tiragolumab pluss Tecentriq (atezolizumab) gir en betydelig forbedring i progresjonsfri overlevelse mot PD-L1-positiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft - sammenlignet med utelukkende atezolizumab.

Dette viser en 2,5 års medianoppfølging og eksplorative analyser av fase II-studien CITYSCAPE, presentert i desember på den europeiske kreft-immunterapi-kongressen ESMO Immuno-Oncology 2021 (abstrakt #LBA2).

Det sekundære endepunktet – samlet overlevelse (OS) – er ennå ikke nådd, men etter 2,5 års medianoppfølging var median OS 23,2 vs. 14,5 måneder (HR=0,69, 95 prosent CI: 0,44-1,07) i ITT-populasjonen.

CITYSCAPE er den første randomiserte fase II-studien av en anti-TIGIT-behandling. Tiragolumab binder seg til TIGIT, som ellers undertrykker immun-responsen på cancer og fungerer som en immunforsterker sammen med andre immunterapier - som for eksempel atezolizumab.

Tiragolumab er dessuten den første anti-TIGIT-terapien som er blitt tildelt Breakthrough Therapy Designation av U.S. Food and Drug Administration.

Bedre immunrespons

TIGIT-signalveien er spesiell men komplementær til PD-L1/PD-1-signalveien. Hypotesen er at dobbelt-blokade med tiragolumab og atezolizumab motvirker cancerens immunundertrykking og gjenoppretter immunresponsen.

Etter 2,5 års medianoppfølging viser resultatene fra CITYSCAPE at: 

  • Tiragolumab pluss atezolizumab fortsatte med å vise en forbedring i intention-to-treat (ITT)-populasjonen (n=67), drevet av den PD-L1-høye populasjonen (TPS ≥ 50 prosent) (n) =29). 
  • I ITT-populasjonen reduserte kombinasjonen risikoen for sykdomsforverring eller død (progresjonsfri overlevelse; PFS) med 38 prosent sammenlignet med utelukkende atezolizumab (median PFS = 5,6 vs. 3,9 måneder; hazard ratio (HR)=0,62, 95 prosent CI: 0,42- 0,91).
  • Kombinasjonsbehandlingen forbedret overordnede responsrater (ORR) (38,8 prosent vs. 20,6 prosent) sammenlignet med bare atezolizumab. 

En forhåndsdefinert eksplorativ analyse i den PD-L1-høye populasjonen viste dessuten en 71 prosent reduksjon i risiko for sykdomsforverring eller død (median PFS = 16,6 vs. 4,1 måneder; HR=0,29, 95 prosent CI: 0,15-0,53). I tillegg også en klinisk meningsfull forbedring i ORR på 69 prosent i kombinasjons-armen versus 24,1 prosent i gruppen som bare fikk atezolizumab.

Tålelig bivirkningsprofil

Kombinasjonen ble umiddelbart generelt godt tolerert og viste lignende rater av grad 3-4 behandlingsrelaterte bivirkninger (AE'er) ved tilføyelse av tiragolumab til atezolizumab sammenlignet med bare atezolizumb (22,4 prosent vs. 25 prosent). 

De mest alminnelige bivirkningene av alle årsaker i gruppen som fikk kombinasjonsbehandlingen, var infusjonsrelaterte reaksjoner, stivhet, tørr hud, tretthet og utslett.

Etter en lengere oppfølging ble det ikke observert nye sikkerhetssignaler med kombinasjonen. Pasientene rapporterte generelt minimale til moderate symptomer og opprettholdt generelt sin livskvalitet sammenlignet med behandlingens start.

PRO-data fra denne eksplorative analysen viser at lungesymptomer - som dyspne og smerter - ikke så ut til å bli forverret ved tilsetting av tiragolumab til atezolizumab.