Toripalimab pluss kjemo øker PFS hos lungekreftpasienter uten drivermutasjoner

Tilføyelse av PD-1-hemmeren toripalimab til førstelinje-kjemoterapi øker den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) hos pasienter med tidligere ubehandlet fremskreden ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke har drivermutasjoner.

Dette viser resultater fra CHOICE-01-studien, som dermed bekrefter at kombinasjonen av immunterapi og kjemoterapi er en mulighet for denne pasientgruppen, som - grunnet mangelen på drivermutasjoner - ikke har mulighet for målrettet behandling.

I studien - resultatene ble presentert i marsutgaven av ASCO Plenary Series - deltok 465 pasienter med fremskreden NSCLC uten EGFR/ALK-mutasjoner, som ennå ikke hadde gjennomgått systematisk behandling for metastatisk sykdom. Pasientene ble randomisert 2:1 til å motta toripalimab (309 pasienter) eller placebo (156 pasienter) i kombinasjon med kjemoterapi, etterfulgt av vedlikehold med toripalimab eller placebo pluss standardbehandling inntil sykdomsprogresjon, utålelig toksisitet eller avslutning av to års behandling.

Under den forhånds-spesifiserte endelige PFS-analysen var PFS 8,4 måneder i toripalimab-armen sammenlignet med 5,6 måneder i placebo-armen. Den ettårige PFS-raten var 36,7 prosent i toripalimab-armen og 17,2 prosent i placebo-armen. Ved den midlertidige OS-analysen var den gjennomsnittlige OS ennå ikke nådd i toripalimab-armen sammenlignet med 17,1 måneder i placebo-armen.

Hyppigheten av ​​bivirkninger av grad 3 eller høyere var lik i de to gruppene. I toripalimab-armen sammenlignet med placebo-armen var det flere bivirkninger som førte til seponering (14,3 prosent mod 5,5 prosent) og flere fatale bivirkninger (3,2 prosent mod 2,6 prosent). Pasienter med høy tumormutasjonsbyrde hadde signifikant bedre PFS i toripalimab-armen i forhold til placebo-armen (13,1 måneder sammenlignet med 5,5 måneder), mens pasienter med mutasjoner i FA-PI3K-Akt-veien eller IL-7-signalveiene hadde signifikant bedre PFS i placebo-armen (8,9 måneder sammenlignet med 4,2 måneder).

På bagrunn av resultatene konkluderer de kinesiske forskerne som står bak CHOICE-01 at toripalimab pluss kjemoterapi representerer en førstelinjebehandlingsmulighet for pasienter med fremskreden NSCLC uten drivermutasjoner.