– Dette er lovende resultater, og viser at målrettede medikamenter kan ha god effekt uavhengig av diagnose, sier Åslaug Helland.

Trippel HER2-behandling er lovende for lungekreftpasienter

Trippelbehandling med trastuzumab, pertuzumab, docetaxel er effektivt mot HER2-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft.

Nesten ni av 10 pasienter med HER2-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft oppnådde sykdomskontroll med HER2-målrettet kombinasjonsbehandling i tillegg til cellegift, viser en fase II-studie som nylig ble publiser i Journal of Clinical Oncology.

Kombinasjonsbehandlingen besto av trastuzumab, pertuzumab, and docetaxel, og HER2-behandlingen ga sykdomskontroll hos 87 prosent. Median progresjonsfri overlevelse lå på 6,8 måneder. HER2-behandlinger er egentlig utviklet for å behandle brystkreft, men det viser seg altså at de også kan ha effekt på HER2-positiv lungekreft.

– Dette er lovende resultater, og viser at målrettede medikamenter kan ha god effekt uavhengig av diagnose. Det er en liten fase II studie, med 45 pasienter inkludert, men med veldig lovende resultater. Det er dette presisjons-kreftbehandling handler om, sier Åslaug Helland, overlege på Radiumhospitalet og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Effektivt for pasientgruppen

De 45 pasientene hadde median alder på 64,5 år. 72 prosent var kvinner, og 35 prosent var røykere. Tre fjerdedeler hadde mottatt en tidligere behandlingslinje, og resten hadde fått to eller flere behandlingslinjer tidligere. Forskerne konkluderte med at trippelbehandling med trastuzumab, pertuzumab og docetaxel er effektivt for avansert HER2-mutert lungekreft, og at det bør vurderes for denne pasientgruppen.

– Kombinasjonen med traztusumab og pertuzumab og cellegift har vist lovende resultater i lungekreft. Dette er svært gledelig. Selv om det er en liten andel av lungekreftpasientene som har denne genforandringen, er det et betydelig antall pasienter ettersom lungekreft er en av de mest vanlige kreftformene. For de pasientene det gjelder er det veldig viktig å få den mest mulig effektive behandlingen.

Målrettet kombinasjonsbehandling

HER2-målrettet kombinasjonsbehandling gir betydelig respons hos tidligere behandlet HER2-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft, som har ikke har respondert godt nok på standardbehandling.

– Det er flere HER2-medikamenter som har vist lovende resultater, også i lungekreft, blant annet den omtalte kombinasjonen med traztuzumab og pertuzumab, og i tillegg også medikamentet Enhertu.

I studien DESTINY-Lung01 ble det vist at når Enhertu ble gitt til lungekreftpasienter som uttrykte høye verdier av HER2 hadde den en objektiv responsrate på om lag 61 prosent og det er svært lovende resultater.

– Progresjonsfri overlevelse var 14 måneder, og det er veldig bra. Studien ble presentert på konferanser i fjor, og oppfølgingsstudier er på vei, sier Helland.