NICE anbefaler Alunbrig mot ALK-positiv NSCLC

Det engelske legemiddelagenturet NICE anbefaler ALK-hemmeren Alunbrig (brigatinib) for behandling av pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Det danske Medicinrådet er for tiden i gang med å vurdere brigatinib for samme indikasjon.

NICE-anbefalingen er basert på resultater fra fase 3-studien ATLA-1L som har sammenliknet behandling med brigatinib versus ALK- og ROS1-hemmeren Xalkori (crizotinib) hos ALK-positive NSCLC-pasienter med lokal avansert eller metastatisk sykdom, som ikke tidligere hadde vært behandlet med en ALK-hemmer. Resultatene fra studien viser at brigatinib halverte risikoen for sykdomsprogresjon eller død sammenliknet med Xalkori. Behandlingen med brigatinib viste seg også å medføre en risikoreduksjon på to tredjedeler for intrakraniell sykdomsprogresjon eller død hos pasienter med hjernemetastaser ved baseline. 

Pasientene progredierer fortsatt

ALK-positiv NSCLC er en sjelden, men også en spesielt resistent variant av lungekreft som primært rammer yngre mennesker og ikke-røykere. Det er i de senere årene blitt introdusert en rekke nye ALK-hemmere på markedet, men til tross for de nye behandlingsmulighetene er der fortsatt pasienter som opplever sykdomsprogresjon innen to til tre år etter behandlingsstart. Videre utvikler opptil 75 prosent av pasientene hjernemetastaser i løpet av sykdommen.  

- Vi er glade for at NICE har anbefalt Alunbrig som en førsteklasses ALK-hemmer for ALK-positiv avansert NSCLC. Den kliniske evidensen som understøtter verdien av ​​Alunbrig, er overbevisende. Å kunne ha det tilgengelig i den innledende fasen av behandlingen av ​​avansert sykdom, gir legene flere muligheter til å sikre optimal livskvalitet og overlevelse for pasientene, har Takedas onkologiske landssjef for Storbritannia og Irland, Emma Roffe, uttalt.

De mest alminnelige bivirkningene forbundet med Alunbrig i ATLA-1L-studien inkluderte diaré, økt blodkreatinfosfokinase (CPK), hoste, hypertensjon, kvalme og økt aspartat aminotransferase (AST).