Effekten av immunterapi svikter flere lungekreftpasienter i klinikken

Flere lungekreftpasienter har dårligere effekt av immunterapi på sykehus enn de som var med i klinisk studie.

Det viser en norsk studie på pasienter med ikke-småcellet lungekreft, som nylig ble publisert i Acta Oncologica.

– Vi fant forskjeller mellom pasientene som hadde fått immunterapi i vanlig klinisk praksis og de som hadde fått behandling gjennom kliniske studier. Den siste pasientgruppen er gjerne yngre og ved god helse, på tross av at de har alvorlig sykdom. «Real-life»-pasientene som behandles på sykehuset er derimot mer skrøpelige, og vi ville sjekke om de hadde like god effekt som pasientene som fikk immunterapi gjennom deltagelse i klinisk studie, sier Fabian Gärtner, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og førsteforfatter av studien.

Hovedmålet med forskningen var å beskrive pasientpopulasjonen inklusive overlevelse og sykdomsforløpet til to pasientkohorter som fikk immunterapi i første og andre linje, fra oktober 2016 til juni 2019.

Resultatene viste at overlevelsen var signifikant bedre i studiene. 

– Samlet overlevelse og andre effektivitets-målinger som progresjonsfri- overlevelse og responsrate er ikke like gode som de som er rapportert i kliniske studier, og ganske dårlig for pasienter med redusert performance status, opplyser Gärtner.

Hverken samlet overlevelse, responsrate og progresjonsfri overlevelse var like god som hos pasientgruppen som var med i klinisk studie.

– Dette er det viktig å ta med seg, fordi pasientene ofte har lest mye om immunterapi og har høye forventninger til dette. Det viser at man bør være forsiktig med å gi store løfter om forventet effekt når man for eksempel behandler en pasient med redusert funksjonsnivå tilsvarende ECOG 2-3. Studien vil nok ikke endre vanlig praksis.

Stor forskjell mellom pasienter 

Immunterapibehandlingen besto av pembrolizumab, atezolizumab eller nivolumab. Behandlingen ble gitt i opptil to år og ble avbrutt midlertidig eller permanent når alvorlige bivirkninger oppsto, eller ved progresjon.  Median total overlevelse var 18 måneder for alle pasienter i første linje. Median total overlevelse for ECOG PS 0–1-gruppen var 25 måneder, mens pasienter i ECOG PS 2–3-gruppen kun hadde fire måneders median overlevelse.

I andre linje var median totaloverlevelse for alle pasientene seks måneder og kun to måneder når pasientene var i ECOG-PS 2-3.

– Studien viser at pasientene som fikk behandling på sykehus, hadde dårligere effekt av immunterapien enn de som var med i klinisk studie. Dette er gjerne eldre og skrøpelige pasienter med dårlig funksjonsnivå. Noen har effekt, men på langt nær alle.