Dato-DXd-kombinasjoner viser lovende klinisk aktivitet i avansert NSCLC

WCLC: Det eksperimentelle antistoffkonjugatet datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) demonstrerer lovende klinisk aktivitet og tolerable bivirkninger hos pasienter med fremskreden ikke-småcellet lungekreft, når stoffet administreres sammen med immunterapi eller kjemoimmunterapi.

Dette viser analyser av dataene fra TROPION-Lung02, som er en doseeskalasjons- og ekspansjons-studie. De initiale dataene fra TROPION-Lung02 ble presentert på en mini-oral session tirsdag 9. august under den globale lungekreftkongressen WCLC i Wien*.

Dato-DXd targeterer tumorantigenet TROP2, som er uttrykt på tvers av ulike NSCLC-subtyper. I TROPION-Lung02 blir Dato-DXd administrert i forskjellige doser sammen med Keytruda (pembrolizumab) ± kjemoterapi hos pasienter med fremskreden ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) uten targeterbare mutasjoner. Foreløpig finnes det ingen TROP2-rettede legemidler som er godkjent for behandling av pasienter med NSCLC. TROPION-Lung02 er den første studien som rapporterer data på et TROP2-antistoffkonjugat i kombinasjon med checkpoint-inhibitorer og platinabasert kjemoterapi i NSCLC.

Dataene viser at samtlige behandlingskombinasjoner var tolerable og overgikk til doseekspansjon. Etter en median oppfølgingstid på 6,5 måneder var responsraten (ORR) 37 prosent for de pasienter som mottok Dato-DXd pluss immunterapi, mens ORR var på 41 prosent for pasienter behandlet med Dato-DXd pluss kjemoimmunterapi (median oppfølgingstid på 4,4 måneder). Sykdomskontrollraten (DCR) var 84 prosent uansett om pasientene mottok dobbel- eller trippel-kombinasjonen.

To av tre pasienter fortsatt i behandling

TROPION-Lung02 er en global, open-label fase 1b-studie, som undersøker effekt og sikkerhet av Dato-DXd i to doser (4mg/kg og 6mg/kg) i kombinasjon med pembrolizumab 200 mg ± platinabasert kjemoterapi (carboplatin eller cisplatin). Ved data cut-off i mai 2022 hadde studien inkludert 88 pasienter med avansert eller metastatisk NSCLC uten targeterbare NSCLC-spesifikke mutasjoner (EGFR, ALK, ROS1, NTRK, BRAV, RET, MET mf.), herav 40 pasienter som mottok dobbel-behandling, mens 48 pasienter fikk trippel-behandling.

Det var mulig å rapportere effektmål for 38 pasienter i dobbel-behandling og for 37 pasienter i trippel-behandling. I dobbel-kohortene fikk 13 pasienter behandlingen som førstelinjebehandling, mens de resterende 25 pasientene fikk den i andre linje eller senere - etter tidligere behandling med bl.a. kjemoterapi og immunterapi. I trippel-kohortene var tallene henholdsvis 20 og 17.

Studiets primære endepunkt er dosebegrenset toksisitet og behandlingsrelaterte bivirkninger, mens de sekundære endepunktene inkluderte bl.a. ORR, varighet av respons (DoR), progresjonsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS).

Undersøkes på tvers av diagnoser

Dataene viser at for de tidligere ubehandlede pasientene var ORR 62 prosent i dobbel-kohortene og 50 prosent i trippel-kohortene. DCR var henholdsvis 100 prosent og 90 prosent.

For pasientene som fikk behandlingskombinasjonene som annenlinjebehandling eller senere var ORR 24 prosent i dobbel-kohorten og 29 prosent i trippel-kohorten.

Grad ≥3 bivirkninger forekom hos 40 prosent av pasientene i dobbel-kohortene og 60 prosent i trippel-kohortene. De mest hyppige behandlingsrelaterte bivirkningene var munnbetennelse (56 prosent/29 prosent), kvalme (41 prosent/48 prosent), nedsatt appetitt (28 prosent/38 prosent), utmattelse (25 prosent/36 prosent) og anemi (16 prosent/36 prosent). Det ble registrert fire tilfeller av interstitial lungesykdom (ILD) som kunne relateres til behandlingen - men ingen av grad 4 eller 5. I løpet av studieperioden ble det registrert tre dødsfall. Ingen av disse kunne relateres til behandlingen. Mindre enn 22 prosent av pasientene måtte avbryte behandlingen grunnet bivirkninger, mens det var nødvendig å redusere Dato-DXd-dose hos 13 prosent.

Sikkerhet og effekt av Dato-DXd undersøkes for tiden i det globale utviklingsprogrammet TROPION, hvor stoffet testes ut på tvers av solide tumorer, herunder NSCLC, småcellet lungekreft (SCLC), trippel-negativ brystkreft, HR-positiv/HER2-negativ brystkreft, uroteliale karsinomer, tarmkreft og spiserørkreft. Studier av Dato-DXd i kombinasjon med andre anti-cancermidler ventes i nærmeste fremtid.

*Siden abstraktet er sendt inn til WCLC, er dataene blitt oppdatert. Det er de oppdaterte dataene som opptrer i denne artikkelen. De oppdaterte dataene kan studeres nærmere i denne pressemeldingen fra legemiddelvirksomheten AstraZeneca.