Savolitinib og Tagrisso gir god respons mot fremskreden NSCLC med høyt MET-uttrykk

WCLC: Savolitinib i tillegg til Tagrisso (osimertinib) resulterte i objektiv responsrate på 49 prosent hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og høye nivåer av MET-overekspresjon eller amplifikasjon, som var progrediert under behandling med utelukkende osimertinib.

Dette viser en analyse av dataene fra fase II-studien SAVANNAH, som ble presentert på den globale lungekreftkongressen WCLC (abstrakt #EP08.02-140). SAVANNAH undersøkte om det hadde noen effekt å tilføye tyrosinkinase-hemmeren savolitinib til behandling med osimertinib hos pasienter som var progrediert under behandling med osimertinib som monoterapi. Forskerne forventet spesielt å se effekt hos pasienter med MET-overekspresjon. MET er den mest alminnelige biomarkøren hos pasienter med EGFR-mutert lungekreft, som utvikler resistens mot målrettet behandling av typen osimertinib.

Ingen nye sikkerhetssignaler

Mer enn 62 prosent av pasientene med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i SAVANNAH hadde tumorer med MET-overekspresjon og/eller amplifikasjon og mer enn en tredjedel (34 prosent) oppfylte det definerte målet for høyt nivå av MET-overekspresjon eller amplifikasjon. 

Resultatene viste at: 

  • Kombinasjonen av osimertinib pluss savolitinib viste en objektiv responsrate (ORR) på 49 prosent (95 prosent konfidensintervall [CI], 39-59 prosent) blant pasienter med EGFR-mutert NSCLC med høye nivåer av MET-overekspresjon og/eller amplifikasjon, og hvor sykdommen utviklet seg ved behandling med osimertinib.
  • Median varighet av respons var 9,3 måneder og median progresjonsfri overlevelse var 7,1 måneder blant dem med høye nivåer av MET-overekspresjon.
  • Den høyeste ORR ble observert hos pasienter med høye nivåer av MET og som ikke tidligere ble behandlet med kjemoterapi (52 prosent [95 prosent CI, 41-63 prosent)).
  • Hos pasienter hvor tumorer ikke viste høye nivåer av MET, var ORR på 9 prosent (95 prosent CI, 4-18 prosent). Median varighet av respons var 6,9 måneder og median PFS var 2,8 måneder.)

Sikkerhetsprofilen for osimertinib pluss savolitinib var i overensstemmelse med de kjente profilene for kombinasjonen og for bare de to behandlingene. Det ble ikke identifisert nye sikkerhetssignaler. Mindre enn halvparten (45 prosent) av pasientene i analysen opplevde grad 3 eller høyere bivirkninger (AE'er), hvorav lungeemboli, dyspne, nedsatt nøytrofiltall og lungebetennelse var de hyppigst rapporterte. Bivirkninger som kunne tilskrives savolitinib og førte til seponering, forekom hos 13 prosent av pasientene. 

Den internasjonale fase III-studien SAVFRON ble satt i gang for å evaluere effekten av overlevelsesendemålet.