Sotorasib gir overlegen progresjonsfri overlevelse mod KRAS-mutert NSCLC i fase 3 studie

ESMO: Sotorasib gir overlegent progresjonsfri overlevelse, sammenlignet med docetaxel for pasienter med KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft.

I den første kliniske randomiserte fase 3-studien av en KRAS G12C-hemmer, CodeBreaK 200, viste sotorasib overlegen progresjonsfri overlevelse, sammenlignet med standardbehandling av intravenøs docetaxel. Behandlingen hadde også en mer gunstig sikkerhetsprofil. Det viser studien som ble lagt frem på ESMO 2022 (abstract #LBA10).

– Dette representerer et stort fremskritt for behandling av pasienter med KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft og forsterker viktigheten av NGS-testing for å informere behandlingsbeslutninger for pasienter med NSCLC, sier førsteforfatter Melissa L. Johnson ved Sarah Cannon Research Institute, Tennessee Oncology i Nashville i en pressemelding fra ESMO.

Hun møter støtte fra Norge:

– Dette er en veldig interessant studie, og resultatene er etterlengtet. Det at kreftsvulster har mutasjoner i KRAS genet har man visst i mange år, men flere tidligere forsøk på å lage effektiv medisin har dessverre ikke lyktes. Det er nå gledelig at man har funnet en måte å spesifikt angripe en undergruppe av KRAS-genet, nemlig KRAS G12C. Denne mutasjonen finner man i tumor i en undergruppe av pasienter med ikke-småcellet lungekreft, sier Maria Moksnes Bjaanæs, spesialist i onkologi og seksjonsoverlege ved lungeonkologisk seksjon, Oslo universitetssykehus.

Et godt alternativ

Den nye CodeBreaK 200-studien ble sotorasib sammenlignet med docetaxel. 345 pasienter med KRAS G12C-mutert progredierende ikke-småcellet lungekreft, som tidligere hadde fått kjemoterapi og en sjekkpunkthemmer ble randomisert 1:1 med sotorasib i tablettform (960 mg daglig) eller intravenøs docetaksel (75 mg/m2 hver tredje uke). Studien hadde en median oppfølging på 17,7 måneder. 

Resultatene av studien viste at pasientene som fikk sotorasib hadde også signifikant lengre tid til at sykdommen igjen progredierte, enn de som fikk docetaxel. 1 år etter inklusjon var det 24.8 prosent av de som fikk sotarasib og 10,1 prosent av de som fikk docetaxel som levde uten progresjon. Det var også flere pasienter som hadde objektiv respons av sotorasib enn docetaxel (28.1 vs 13.2 prosent). 

Til tross for noe lav responsrate, så viste studien at 80 prosent av pasientene fikk sykdomskontroll på sotorasib, og det er en høy andel i denne pasientgruppen. Medisinen var også relativt godt tolerert.

– Vi har nå effektiv førstelinjes behandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft, men alternativene ved progresjon har vært få. Sotarasib ser ut til å være et godt alternativ til pasientene med KRAS G12C-mutasjonen. Det er tablettbehandling, slik at pasientene slipper å være på sykehuset. Det er litt bivirkninger av medisinen som for eksempel kvalme, diare, slapphet, forhøyede leverprøver og enkelte som får lavt immunforsvar, men betydelig mindre bivirkninger enn alternativet som er cellegift.

Studien var ikke designet til å vise totaloverlevelse, noe den heller ikke viste. 

- Det pågår flere studier med KRAS G12C internasjonalt, og jeg er sikker på at vi vil få mer kunnskap om dette i tiden som kommer. Det er også ennå uvisst om det kan være bedre å gi medisinen i første linje, og det pågår også flere studier i kombinasjon med andre medikamenter.

– Men for pasientene som har denne mutasjonen, er dette et viktig framskritt. Medisinen er foreløpig kun tilgjengelig til bruk i det offentlige i Norge i kliniske forskningsstudier.

Tarje Onsøien Halvorsen

Spennende resultater

Også Tarje Onsøien Halvorsen, overlege med lungekreft som fagområde ved Kreftklinikken St. Olavs, er positiv til studien.

– Dette er spennende resultater. Behandlingen ser ut til å være godt tolerert og gir en betydelig gevinst i sykdomskontroll for en vesentlig andel av pasienter med avansert NSCLC, som til nå har hatt et begrenset tilbud etter progresjon på første linje kjemoimmunterapi, sier han.

Omtrent en av fire pasienter med NSCLC har mutasjoner i KRAS genet, og for nesten halvparten av disse foreligger KRAS G12C mutasjon. Det er utviklet flere selektive KRAS G12C-hemmere, og sotorasib er allerede godkjent av FDA og EMA basert på responsrater fra en fase 1/2-studie.

- Studien understøtter at sotorasib er et klart bedre alternativ enn taxotere for pasienter med KRAS G12C-mutasjon og progress etter standard førstelinjes platinumbasert kjemoterapi i kombinasjon med immunterapi. Dette utgjør en vesentlig andel av pasientene med avansert NSCLC. Inntil behandlingen blir godkjent i Norge er sotorasib tilgjengelig for norske pasienter via SOLUCOM-studien, sier Tarje Onsøien Halvorsen.