Skip to main content

Adjuvans Tagrisso kan bli den nye standarden mot EGFR-mutert NSCLC

Vilde Drageset Haakensent

ASCO: Samlet overlevelsesanalyse fra fase III-studien ADAURA viser at adjuvant Tagrisso (osimertinib) har virkelig god effekt for pasienter med EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), gitt at sykdommen ble diagnostisert tidlig nok til at kreften kunne fjernes kirurgisk.

Femårsdata fra ADAURA-studien ble nylig lagt frem på ASCO-kongressen. Osimertinib viste en signifikant samlet overlevelse hos pasienter med EGFR-mutert NSCLC, etter kirurgisk fjerning av svulst, med eller uten adjuvant kjemoterapi. Mer presist redusert osimertinib risikoen for død med 51 prosent.

Behandlingen vil ha stor betydning for pasienter med EGFR-mutert NSCLC, sier Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.

– Det er gledelig å se forbedret totaloverlevelse for pasienter som er operert for lungekreft med aktiverende mutasjoner i EGFR som får adjuvant behandling med osimertinib sammenlignet med de som får placebo. Behandlingen er allerede innført på bakgrunn av svært lovende data for progresjonsfri overlevelse, men vi har ventet på totaloverlevelsen. Når vi nå får bekreftet effekten også på total overlevelse vet vi at dette er en behandling som vil være viktig for disse pasientene.

Kan bli praksisendrende

ADAURA er den første globale fase III-studien som viser en statistisk signifikant sykdomsfri overlevelse med målrettet behandling for pasienter med EGFR-mutert NSCLC som er operert for stadium IB–IIIA sykdom. I primæranalysen fra ADAURA-studien viste legemiddelet en klinisk statistisk signifikant og praksisendrende sykdomsfri overlevelse fordel versus placebo hos pasienter med fullstendig reseksjonert EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC ± adjuvant kjemoterapi.

Bjørn Henning Grønberg, overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU, mener resultatene kan bli praksisendrende. 

– Overlevelsestallene fra ADAURA-studien er svært oppmuntrende. Vi vet fra data som er presentert fra studien tidligere at adjuvant osimertinib gir en betydelig forbedring i sykdomsfri overlevelse og reduserer risikoen for spredning til hjernen betydelig. Men behandlingen varer i hele tre år, og en del pasienter vil oppleve bivirkninger. Det er derfor viktig å vite at det å gi behandlingen adjuvant gir en betydelig overlevelsesgevinst sammenlignet med å gi osimertinib først ved påvist tilbakefall, sier han.

Ikke aktuell for alle

Studien inkluderte 682 voksne pasienter i Japan og Taiwan. De ble randomisert 1:1 til osimertinib 80 mg én gang daglig eller placebo inntil tilbakefall, fullført behandling eller et seponeringskriterium var oppfylt. 

Osimertinib forbedret OS betydelig sammenlignet med placebo. Hos pasienter med stadium IIꟷIIIA sykdom var OS HR 0,49 (95 % KI 0,33, 0,73; p=0,0004; 100/470 hendelser, 21 % modenhet); 5-års OS-raten var 85 % med osmertinib vs 73 % med placebo. Median oppfølging for OS i stadium IIꟷIIIA var 59,9 måneder (osimertinib) og 56,2 måneder (placebo). I den totale populasjonen (stadium IBꟷIIIA) var OS HR 0,49 (95 % KI 0,34, 0,70; p<0,0001; 124/682 hendelser, 18 % forfall); 5-års OS rate var 88 % med osmertinib vs 78 % med placebo, med en median oppfølging for OS på 60,4 måneder (osimertinib) og 59,4 måneder (placebo). Legemiddelet reduserte altså risikoen for død med 51 prosent.

– Mutasjoner i EGFR-genet oppstår ofte hos unge, ikke-røykende pasienter. Dessverre blir mange pasienter diagnostisert først når sykdommen er utbredt og behandlingen er derfor ikke aktuell for mange. Desto viktigere at effekten er god for de som får behandlingen, sier Vilde Drageset Haakensen.

Osimertinib er en tredjegenerasjons, sentralnervesystemaktiv EGFR-TKI, som potent og selektivt hemmer EGFR-TKI-sensibiliserende og EGFR T790M-resistensmutasjoner.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.