Overlege: Håper på nasjonal CT-screening av lunger innen tre år

Haseem Ashraf

- Jeg føler at vi redder liv med lungekreftscreening. Derfor skulle vi gjerne ha kommet i gang tidligere, sier overlege Haseem Ashraf ved Ahus. 

Han, som også er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, leder nå en pilotstudie om CT-screening som skal utføres blant 1000 storrøykere i gamle Akershus fylke. Håpet er at resultatene derfra kan føre til at slike undersøkelser blir et tilbud til alle som står i fare for å utvikle lungekreft i Norge.

- Nå vet vi at CT-screening av røykere fører til at færre dør av lungekreft, sier Haseem Ashraf. Han viser til NELSON-studien fra 2020 og en tidligere studie fra USA som bekrefter at dersom man screener røykere med lavdose CT-undersøkelse av lungene en gang i året, så kan man oppdage kreft før den har spredt seg, og før den utvikler seg til kurativ sykdom. I NELSON-studien ble rundt 13000 menn og 2600 kvinner i alderen 50-74 år som var storrøykere, røykere eller tidligere røykere scannet fire ganger over en femårs-periode.

- Det viste seg at lungekreft dødeligheten ble redusert med opptil 26 prosent for menn og opptil 50 prosent for kvinner, forteller Ashraf. Han mener at studien beviser at CT-scanning virkelig har noe for seg. Et grovt estimat beregnet utfra de erfaringer man har NELSON studie viser at man i Norge kan forvente rundt 500 liv kunne vært spart over tre år om et nasjonalt scanningprogram hadde vært tatt i bruk.

Noe er kreft, noe ikke

- Når vi skanner lungene kan vi oppdage små lungeforandringer. Noe er kreft, noe ikke. Hvis vi har mistanke om kreft tar vi en ny scanning om tre måneder, og utfra utviklingen kan man skjelne imellom kreft og ikke kreftforandringer forteller Ashraf, og legger til: Med denne metoden blir altså kreften oppdaget så tidlig at behandlingen både blir mer skånsom og koster mindre.

Både i Norge og verden er lungekreft den kreftformen som tar flest liv. Og de fleste har fått sykdommen på grunn av røyking. Ashraf sier at det har vært en lang vei å gå for å få etablert et screeningprogram for lungekreft også i Norge. Resultater fra pilotstudien han leder regner han med kommer til å forandre på det.

- Det har nok vært en holdning om at røykere selv er skyld i at de har fått lungekreft. Dessuten har vi ikke visst før nå at screening har en effekt, men det vet vi nå etter NELSON studien.

Samarbeidsstudie

Vi finner altså kreften før den utvikler seg, sier han. Med tidlig oppdagelse slipper flere lungekreftpasienter dyre og tøffe behandlingsopplegg.

Studien er kommet i gang ikke minst på grunn av Kreftforeningen som har gitt åtte millioner kroner til dette arbeidet. Det er en europeisk samarbeidsstudie som også inkluderer landene Polen, Nederland, Frankrike og England. Ashraf er lege fra Danmark og sitter også i styret for Lungekreftscreeningsgruppa i Danmark hvor man også jobber med å få satt i gang et nasjonalt screeningsprogram. I 2010 disputerte han for doktorgraden med forskning på dette området ved Københavns Universitet.

I den norske pilotstudien er det storrøykere som har røykt i 40 år. De må også være imellom 60 og 79år. I tillegg blir pasientene plukket ut fra en risikokalkulator som tar hensyn til faktorer som øker risikoen for lungekreft. Det kan være tidligere kreftsykdommer, kreft i familien, kols eller om man kommer fra en lavinntektsfamilie med sosiale utfordringer.

Største utfordringen er å finne de riktige pasientene

- Den største utfordringen nå er å finne de riktige pasientene, og å jobbe med metoder som fungerer for å innkalle den nevnte gruppen til scanning. Skal det skje pr. brev? Digitalt? Eller hva med en app? De erfaringene som gjøres i pilot studien fra Akershus Universitets Sykehus kommer til å få stor betydning for det nasjonale programmet.

Ashraf forteller at på sikt kan en mulighet være at helsemyndigheter bruker CT-busser for å få scannet pasienter som bor langt fra sykehus. Det jobbes også med at bildene kan vurderes andre steder, for eksempel i et samarbeid i hele Norden. Som eksempel nevner han at sykehus i Oslo, Stockholm eller København kan sjekke bilder som er tatt i en buss i Finnmark.

Siden det er mangel på radiologer er det også i piloten viktig å finne ut hvor ofte en røyker skal scannes. Piloten skal undersøke om man kan scanne annet hvert år i stedet for hvert år hos dem som ikke har suspekte forandringer på første CT bilde. Den vil også undersøke hvilken rolle tolkning av CT bilder via  kunstig intelligens, software, kan spille.

Personer som melder seg til pilotstudien får også tilbud om et røykestopp-program, og eventuell medisin slik at røykesuget blir mindre.

Røykestopp

Vi vet røykestopp er den beste metoden for å unngå lungekreft og derfor er røykestopp- behandling en sentral del av pilotstudien, forteller Ashraf.

Ashraf regner med at de første røykerne blir invitert til programmet nå i sommer. Det betyr at scanningen kommer i gang i januar 2022.

- Dessverre tar slike studier tid før man kan komme i gang. Og før vi gjør det må vi ha mange godkjennelser, blant annet fra Datatilsynet og Etisk komite.

Ifølge Kreftforeningen får Ahus med den europeiske samarbeidsstudien, som implementeringsstudien blir en del av være med på et verdensledende forskningsprosjekt.

Ashraf håper at et nasjonalt screenings program kan være på plass innen en treårs periode.