Store ulikheter for pasienter som trenger lungekreftoperasjon

Fagrådet for lungekreft er kritisk til at alt for få pasienter blir operert med mini-invasiv operasjonsteknikk, VATS og RATS.

- Når fagrådet sier det de gjør, er det en erkjennelse av at robotkirurgi er fremtiden, mener thoraxkirurg og overlege, Rune Eggum ved Akershus Universitetssykehus, Ahus. Av 82 lungekreftoperasjoner i 2019, ble hele (85.3) 85,7prosent av tilfellene utført med mini-invasiv tilgang, nær halvparten med robot. Nå blir alle lungekreftpasientene satt opp for operasjon med robot.

- Det er betenkelig at ikke alle blir vurdert for RATS i Norge, og hvis vi kan bidra til at flere pasienter får den beste operasjonen er de hjertelig velkomne, fortsetter han. RATS er en mer presis operasjonsmetode enn VATS.

Mini-invasiv tilgang

I årsrapporten fra Kreftregisteret for 2019, Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft, som ble offentliggjort 23. oktober kommer det fram at nær halvparten av lungekreftoperasjonene dette året ble utført med såkalt mini-invasiv tilgang, 49.5 prosent. Mens andelen sank fra 2017 til 2018, er tallene for 2019 på nivå med 2017. «Alle avdelinger som opererer pasienter med lungekreft skal i dag ha mulighet til å operere pasientene med både thorakotomi og med thorakoskopisk teknikk» heter det i rapporten.

Selv om operasjonsvolumet er høyt, viser det seg at hele tre sykehus har det årsrapporten kaller «utilfredsstillende VATS». Ved Ullevål, Oslo universitetssykehus som har et operasjonsvolum på 169 er bare 20.9 prosent av operasjonene utført med såkalt thoraskopisk operasjonsteknikk. For Haukeland sykehus med 139 operasjoner i 2019 er tallet 34.7. Her har man også så vidt begynt med robotassisterte operasjoner, mens Rikshospitalet i Oslo som har lungeoperert 130 pasienter ligger på 54.2 prosent.

Ikke alle robustkrav oppfylt

I 2019 ble totalt 718 pasienter lungekreftoperert i Norge. I dag er det kun de store sykehusene i Oslo, Trondheim og Bergen som tilfredsstiller robustkravene som er satt til slike operasjoner. Både Stavanger universitetssykehus (SUS) og Nordlandssykehuset i Bodø ligger langt under Helsedirektoratets volumkrav på minimum 40 operasjoner pr. år, med henholdsvis 15 og 29 lungekreftoperasjoner. (2019-tall).

«Det er vanskelig å forstå at regionale helseforetak, henholdvis Nord og Vest, aksepterer dette gjennom lengre tid», står det i den siste rapporten «Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft». Målet er at lungekreftpasienter skal opereres av erfarne fagfolk/spesialister. Men statistikken viser altså at pasienter som trenger lungekreftkirurgi får helt ulike vilkår i Norge.

Samle fagmiljø

I årevis har det pågått en debatt om lungekreftkirurgien skulle sentraliseres til færre sykehus, uten at alt for mye har skjedd. Bakgrunnen er at kvaliteten gjerne svekkes når antallet operasjoner er lavt.

- Bør vi sentralisere all lungekreftkirurgi i noen få sykehus?

- Samle, ikke sentralisere, svarer thoraxkirurg og overlege Henrik Aaamodt ved Akershus Universitetssykehus, Ahus, som er en av seks ledende kirurger i Norge som er spesialist på robotkirurgi. Aamodt har tidligere jobbet ved Universitetssykehuset i Oslo, Ullevål og tenker at det i hvert fall bør være et par fagmiljø på dette feltet i hovedstadsområdet. Han er skeptisk til dem som mener at et legeteam som spesialiserer seg på robotkirurgi vil komme naturlig når det nye Universitetssykehuset i Oslo, OUS, er på plass.

- Det nye OUS kommer tidligst om 10-15 år. Da er det alt for seint å begynne med denne teknologien, sier Aamodt. Kirurgen mener at selv om investeringene i roboter er høy, vil det betale seg på sikt. Rent samfunnsmessig vil vi også tjene på at pasienter blir raskere friske, trenger færre liggedøgn og annen medisinsk behandling.

- Vi regner med at behovet for lungekreftkirurgi vil vokse, sier Aamodt. Det er et anslag på en økning fra dagens tall på rundt 3100 til 3700-3800 i 2029-30.

- Når flere får tilgang til CT-undersøkelser og tilgangen til CT -undersøkelser er god fører det til at flere lungekrefttilfeller oppdages tidligere, forklarer Rune Eggum.