Tecentriq godkjent i EU som førstelinjebehandling mot ikke-småcellet lungekreft med høy PD-L1

Tecentriq (pembrolizumab) er godkjent av det europeiske legemiddelagenturet, EMA, som monoterapi i første linje mot metastatisk ikke-småcellet lungekreft med høyt PD-L1-uttryk – 50 prosent eller høyere.

Tecentriq er tidligere anbefalt som monoterapi for behandling av pasienter med metastatisk ikke småcellet lungekreft (NSCLC) i andrelinje, men nå ser det altså ut til at legemiddelet kan rykke frem til førstelinjebehandling. 

Godkjenningen baseres på resultater fra IMPassion110, som viste at Tecentriq-monoterapi forbedret den samlede overlevelsen (OS) med 7,1 måneder sammenliknet med kjemoterapi alene (median OS = 20,2 versus 13,1 måneder; risikoforhold [HR] = 0,59, 95% CI : 0,40–0,89; p = 0,0106) hos mennesker med høyt PD-L1-uttryk (TC3 eller IC3-villtype [WT]). 

Tålbarheten for Tecentriq var i overensstemmelse med preparatets kjente bivirkningsprofil uten nye identifiserbare signaler. Grad 3–4 behandlingsrelaterte bivirkninger ble rapportert hos 12,9 prosent av personene som fikk Tecentriq, sammenliknet med 44,1 prosent av de som fikk kjemoterapi. 

I Europa har Tecentriq nå fire godkjente indikasjoner for NSCLC, herunder som monoterapi eller i kombinasjon med andre målrettede terapier og/eller kjemoterapier.