Etter fem år: Alectinib er ikke bedre enn crizotinib mot ALK+ lungekreft

Behandling med Alecensa (alectinib) forlenget ikke den samlede overlevelsen (OS) hos japanske behandlingsnaive pasienter med avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft sammenliknet med crizotinib (Xalkori).

Dette går frem av data fra fase III-studien J-ALEX som nylig ble presentert på den amerikanske kreftkongressen ASCO 2021 (abstrakt #9022).

Resultatene kan imidlertid være tvilsomme, da 78,8 prosent av pasientene som mottok crizotinib, i utgangspunktet hadde fått alectinib.  

I den primære analysen av J-ALEX viste alectinib bedre progresjonsfri overlevelse (PFS) enn crizotinib (HR = 0,34, 99,7% CI, 0,17-0,71; P = .0001). 

Median PFS ble ikke oppnådd med alectinib sammenliknet med 10,2 måneder med crizotinib. Ytterligere data fra en dataavskjæring i juni 2018, viste fortsatt bedre PFS for alectinib enn crizotinib (HR = 0,37; 95% CI, 0,26-0,52).

Men i den endelige analysen undersøkte forskerne samlet overlevelse (OS) etter minst fem års oppfølging.

- I denne endelige analysen av J-ALEX ble forlengelse av OS i alectinib-armen ikke observert sammenliknet med crizotinib, sa Hiroshige Yoshioka, MD, fra Kansaid Medical University Hospital i sin presentasjon av resultatene på ASCO 2021, melder Onclive. 

- Men median OS ble heller ikke oppnådd i de to behandlingsgruppene. Dette OS-resultatet kan imidlertid være forkludret av cross-over. 

Pasientene ble randomisert 1:1 til å motta enten alectinib (300 mg to ganger daglig) eller crizotinib (250 mg to ganger daglig) inntil progressiv sykdom (PD), uakseptabel toksisitet, tilbaketrekking eller død.

Cross-over mellom armene var tillatt etter at pasienten hadde trukket seg fra studien. 

For å kvalifisere til deltakelse i undersøkelsen måtte pasientene være 20 år eller eldre, ha trinn 3B, 4 eller tilbakevendende NSCLC, ha ALK-positiv sykdom, en ECOG-score på 0-2, ha en ≥ 1 målbar lesjon vurdert av forskeren og maksimalt ha mottatt en tidligere kjemoterapi. Behandlede eller asymptomatiske hjernemetastaser var tillatt.  

Ved en medianoppfølging på 68,6 måneder i alectinib-armen og 68 måneder i crizotinib-armen ble det konstatert dødsfall hos henholdsvis 40,8 prosent og 39,4 prosent av pasientene. Fem års overlevelsesrate for alectinib-behandlede pasienter var på 60,85 prosent sammenliknet med 64,11 prosent hos crizotinib-behandlede pasienter.