Keytruda viser lovende data for behandling av inoperabel lungekreft

Et nytt fase II-forsøk viser at Keytruda (pembrolizumab) kombinert med kjemoradioterapi har antitumoreffekt hos pasienter med inoperabel, lokalt fremskreden stadium III ikke-småcellet lungekreft.

Det viser resultater fra fase II-studien KEYNOTE-799, som ble presentert på årets ASCO-konferanse (abstract #8512).

- Standardbehandlingen for pasienter med inoperabel, lokalt fremskreden stadium III ikke-småcellet lungekreft er konkomitant kjemoradioterapi etterfulgt av konsoliderende behandling med durvalumab. Men omkring 20 til 30 prosent av de pasientene som starter med kjemoradioterapi, opplever sykdomsprogresjon eller toksisitet og er uegnet til påfølgende behandling med durvalumab. Det er dermed et udekket behov, og pembrolizumab pluss konkomitant kjemoradioterapi er en lovende behandling [for disse pasientene], uttalte Salma K. Jabbour, lege og professor på Rutgers Cancer Institute of New Jersey, under presentasjonen av studien.

KEYNOTE-799-studien inkluderte 214 pasienter som ble inndelt i to kohorter. Kohort A besto av pasienter med både planocellulær og ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekreft, mens kohort B utelukkende besto av pasienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekreft.

Respons uansett PD-L1-uttrykk og histologi

Den samlede responsraten var omtrent den samme i begge kohorter: 70,5 prosent i kohort A og 70,6 prosent i kohort B.

Forskerne målte også responsen i forskjellige subgrupper basert på PD-L1-uttryk og histologi.

I kohort A var responsraten på 66,7 prosent for pasienter med PD-L1-uttrykk under en prosent og 75,8 prosent for pasienter med PD-L1-uttrykk over en prosent. I kohort B var responsraten 71,4 prosent og 72,5 prosent for henholdsvis negativt og positivt PD-L1-uttrykk.

Pasientene i kohort A med ikke-planocellulær lungekreft hadde en samlet responsrate på 69,2 prosent, og pasientene med planocellulær lungekreft hadde en samlet responsrate på 71,2 prosent.

72 pasienter i kohort A (64,3 prosent) og 51 i kohort B (50 prosent) fikk grad 3-5-behandlingsrelaterte bivirkninger.

Forskerne konkluderer med at pembrolizumab pluss konkomitant kjemoradioterapi viser lovende antitumoreffekt uansett PD-L1-uttrykk og histologi for pasienter med ubehandlet, lokalt fremskreden stadium III ikke-småcellet lungekreft.