Tecentriq anbefalt i England som monoterapi mot ubehandlet metastatisk lungekreft

Den engelske helsemyndigheten, NICE, anbefaler Tecentriq (atezolizumab) som førstelinjebehandling mot nydiagnostisert metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Atezolizumab er blitt indisert til voksne i England med metastatisk NSCLC, når tumorene deres har en PD-L1-ekspresjon på minst 50 prosent av tumorcellene eller 10 prosent av tumorinfiltrerende immunceller.  

Immunterapien kan også kun anvendes, når pasientens tumorer ikke har epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) eller anaplastisk lymfom-infiltrerende immunceller. 

Godkjennelsen bygger delvis på IMpower110-undersøkelsen, hvor atezolizumab forbedret den samlede overlevelsen for metastatiske NSCLC-pasienter– med henholdsvis 20,2 måneder versus 13,1 måneder - sammenliknet med kjemoterapi. 

Videre forbedret immunterapien også progresjonsfri overlevelse - 8,1 måneder sammenliknet med 5,0 måneder – i forhold til kjemoterapi. 

Selv om det ikke finnes studier som direkte sammenlikner atezolizumab med MSDs Keytruda (pembrolizumab), så har selskapet Roche laget en indirekte sammenlikning som omfatter data fra IMpower110 og to undersøkelser - KEYNOTE-024 og KEYNOTE-042 - som sammenliknet pembrolizumab med kjemoterapi.

Resultatene fra denne indirekte sammenlikningen antyder at atezolizumab er like effektiv som pembrolizumab til å forsinke sykdomsprogresjonen og til å forlenge livet, melder nettstedet Pharmatimes. NICE tilføyede at dette er usikkert, da det ikke foreligger et direkte bevis:

- Til tross for usikkerheten i den indirekte sammenlikningen, ligger de mest sannsynlige kostnadseffektivitetsestimater for [Tecentriq] innenfor det som NICE anser for en akseptabel bruk av NHS-ressurser. Så [Tecentriq] anbefales, skriver NICE i anbefalingen.