Fedme er likevel en risikofaktor for lungekreft

Fedme betraktes vanligvis ikke som en betydelig risikofaktor for lungekreft. Likevel påpeker ny forskning at en slik risikofaktor avhenger av metoden som brukes for å regne ut overvekt og fedme.

Det viser resultater publisert i Journal of Thoracic Oncology, ifølge den internasjonale lungekreftsammenslutningen IASLC.

Selv om sammenhengen mellom fedme og kreftforekomst er tydelig for noen solide tumortyper som bryst-, spiserør- og tykktarmskreft, så betrakter man normalt ikke fedme og utvikling av lungekreft som relatert.   

Det kan likevel være de tradisjonelle metodene for å måle fedme, som BMI (Body Mass Index), som er en av grunnene til at fedme til nå ikke har utkrystallisert seg som risikofaktor for lungekreft. 

I den nye studien beregnet forskergruppen - med CT-skanning hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) - overskytende kroppsvekt ved hjelp av visceralt fettindeks målt før de ble operert.

- Mens det er enkelt å måle BMI, er bruken blitt kritisert på grunn av manglende evne til å skille mellom fet og mager kroppsmasse, hevder Sai Yendamuri i en pressetekst fra IASLC. Han er medforfatter til den nye studien og thorax-kirurg på Rosewell Comprehensive Cancer Center, USA.

- BMI forklarer heller ikke kroppsfettfordelingen. Det er blitt mer og mer anerkjent at 'visceral' eller 'sentral fedme' er den primære drivkraften bak helseforhold forbundet med høyt kroppsfett.  

Fedmen påvirker immunsystemet

Samlet sett antyder resultatene av en potensiell mekanisme for fedmens effekt på utviklingen av ​​tumorbyrde hos overvektige - en tilsynelatende mangesidet immundysfunksjon som er fremherskende i tumorer hos overvektige pasienter (og mus), konkluderer forfatterne bak den nye studien.  

- Undersøkelsene våre gir tiltrengt klarhet i forholdet mellom fedme og NSCLC-pasientoverlevelse, hvilket gir en fast vitenskapelig begrunnelse for fedmens pro-tumoreffekter som inkluderer avgjort negative virkninger på antitumorimmunresponsen, konstaterer Sai Yendamuri og fortsetter:

- Våre funn bekrefter også nytten og relevansen av ​​tilgjengelige musemodeller for ytterligere å undersøke mekanismene for fedmens lungekreftfremmende effekter. Det er viktig at de også validerer en raffinert tilgang til å studere fedme i retrospektive datasett [av kreftpasienter].”

I forskningsartikkelen skriver forfatterne:

«Visceral fedme er forbundet med dårlig samlet og tilbakefallsfri overlevelse hos pasienter med tidlig NSCLC, og disse funnene kan informere om videre bestrebelser på å bedre kunne forutsi lungekreft-resultater og -håndtering, samt anvende behandlinger og utvikle nye terapeutiske tilganger til forebyggelse eller kontroll av tidligfase lungekreft på tvers av en pasientgruppe som i økende grad er overvektig.»