Første KRAS-hemmer godkjent i USA mot avansert ikke-småcellet lungekreft

KRAS-hemmeren Lumakras (sotorasib) er godkjent mot tidligere behandlet lokal-avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS G12C-mutasjon.

Det er første gang at et KRAS-hemmende legemiddel er blitt godkjent. Det skjer til dels på bakgrunn av resultater fra fase I/II-studien CodeBreak100, hvor overlevelsesresultatene ble lagt frem under ASCO i begynnelsen av juni 2021. 

Sotorasib har fått fremskyndet godkjennelsen basert på den samlede responsraten (ORR) og varigheten av responsen (DoR) i CodeBreak100. Fortsatt godkjennelse av denne indikasjonen er betinget av verifikasjon og beskrivelse av klinisk fordel i et eller flere forsøk, melder selskapet AMGEN.

CodeBreaK 100 er det hittil største kliniske forsøket kun for pasienter med KRAS G12C-mutasjon. Forsøket viste gunstig effekt og tolerabilitet hos 124 pasienter med KRAS G12C-mutasjonspositiv NSCLC, som hadde sykdomsprogresjon etter å ha mottatt en immunterapi og/eller kjemoterapi.

I studien viste 960 mg sotorasib administrert oralt en gang daglig, en ORR (en andel av pasienter med ≥ 30 prosent svinn i tumor) på 36 prosent (95% CI: 28-45) med 81 prosent (95% CI: 73 -87) av pasientene som oppnår sykdomskontroll (prosentandel av pasienter som har oppnådd fullstendig respons, delvis respons og stabil sykdom i mer enn tre måneder). Median DoR var på10 måneder.

De mest alminnelige bivirkningene (≥ 20%) var diaré, muskuloskeletale smerter, kvalme, tretthet, hepatotoksisitet og hoste. Bivirkninger som resulterte i permanent seponering av LUMAKRAS forekom hos ni prosent av pasientene.  

- Sotorasib representerer et stort fremskritt innen onkologi og endrer behandlingsparadigmet for pasienter med KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft, uttaler Bob T. Li til FDA. Han er Ph.D., MPH og seniorforsker ved Memorial Sloan Kettering Cancer Centrum. 

- Pasienter med ikke-småcellet lungekreft som er kommet lengre enn førstelinjebehandling, har en dårlig prognose og har begrensede behandlingsmuligheter til rådighet. Sotorasib gir en ny mulighet for disse pasientene, og det er den første KRAS-målrettede behandlingen som er godkjent etter nesten fire tiår med forskning (på området, red.).  

KRAS G12C er en av ​​de mest utbredte drivermutasjoner i NSCLC, med ca. 13 prosent av pasientene med ikke-plateepitel NSCLC i USA med KRAS G12C-mutasjon.