Keytruda pluss Lenvima godkjent i USA mot avansert nyrekreft

Den amerikanske mat- og legemiddeladministrasjonen (FDA) har godkjent kombinasjonen av Keytruda (pembrolizumab) og Lenvima (lenvatinib) i førstelinje mot avansert nyrecelle- karsinom (RCC). 

Godkjennelsen er basert på fase 3-studien CLEAR/KEYNOTE-581 som viste at kombinasjonen av pembrolizumab og lenvatinib reduserer risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 61 prosent hos pasienter med avansert RCC sammenliknet med Sutent (sunitinib) alene. 

Pasientene inngikk i studien uavhengig av status for PD-L1 tumorekspresjon.  

Pasientene som fikk pembrolizumab med lenvatinib hadde en median progresjonsfri overlevelse på 23,9 måneder (95% CI: 20,8, 27,7) sammenliknet med 9,2 måneder (95% CI: 6,0, 11,0) for de som fikk sunitinib (HR 0,39; 95% CI: 0,32, 0,49; p <0,0001).

Median OS ble ikke oppnådd i begge armene (HR 0,66; 95% CI: 0,49, 0,88; p = 0,0049). 

De objektive responsratene var på 71 prosent (95% CI: 66, 76) og 36 prosent (95% CI: 31, 41; p <0,0001); komplette responsrater var henholdsvis på 16 og 4 prosent på kombinasjons- og sunitinib -armene.  

De mest alminnelige bivirkningene rapportert hos ≥ 20 prosent av pasientene som fikk lenvatinib og pembrolizumab i kliniske forsøk, var tretthet, diaré, muskuloskeletale smerter, hypothyroidisme, hypertensjon, stomatitt, nedsatt appetitt, utslett, kvalme, vekttap, dysfoni, proteinuri, palmar- plantar erythrodysesthesia syndrom, magesmerter, hemoragiske hendelser, oppkast, forstoppelse, hepatotoksisitet, hodepine og akutt nyreskade. Arterielle trombotiske hendelser forekom hos 5 prosent av pasientene, herunder myokardieinfarkt (3,4 prosent) og cerebrovaskulære sykdommer (2,3 prosent).  

De anbefalte dosene for pasienter med avansert RCC er lenvatinib 20 mg oralt en gang daglig med pembrolizumab 200 mg administrert som en intravenøs infusjon over 30 minutter hver tredje uke eller 400 mg administrert som en intravenøs infusjon over 30 minutter hver sjette uke i opptil to år, frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.