Opdivo pluss Cabometyx forlenger OS hos pasienter med nyrecellekreft

Behandling med Opdivo (nivolumab) pluss Cabometyx (cabozantinib) i stedet for Sutent (sunitinib) øker både den samlede overlevelsen (OS) og den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) hos pasienter med fremskreden clearcelle nyrecellekarsinom.

Det viser resultater fra CheckMate 9ER-studien som er publisert i tidsskriftet The New England Journal of Medicine. Studien viste signifikante OS-, PFS-fordeler ved kombinasjonsbehandling med nivolumab og cabozantinib sammenliknet med sunitinib som monoterapi.

Ved oppfølgingen etter 18,1 måneder var den gjennomsnittlige PFS på 16,6 måneder blant de 323 pasientene som var randomisert til nivolumab 240 mg annenhver uke pluss cabozantinib 40 mg daglig. Til sammenlikning var PFS på 8,3 måneder blant de 328 pasientene som fikk sunitinib 50 mg daglig i 4 uker. Dette ga en signifikant hazard ratio (HR) for progresjon eller død på 0,51 til fordel for nivolumab pluss cabozantinib, skriver forskergruppen i The New England Journal of Medicine.

Den mediane OS ble ikke nådd i noen av de to armene, men over 12 måneder var sannsynligheten for å overleve på 85,7 prosent med nivolumab pluss cabozantinib mot 75,6 prosent med sunitinib, hvilket igjen gir en signifikant HR for død på 0,60 til fordel for kombinasjonsbehandlingen.

Data viste videre at 55,7 prosent av pasientene i kombinasjonsarmen oppnådde objektiv respons på behandlingen sammenliknet med 27,1 prosent i sunitinib-armen.

Forskjell i andelen av alvorlige bivirkninger

Kombinasjonsbehandlingen hadde betydelige bivirkninger hos 60,6 prosent av pasientene i kombinasjonsarmen versus 50,9 prosent i sunitinib-armen. Ved behandling med nivolumab og cabozantinib ble det observert markant forhøyede nivåer av alaninaminotransferase (ALAT) hos 9,8 prosent og av aspartataminotransferase (ASAT) hos 7,9 prosent. I sunitinib-armen var disse tallene på henholdsvis 3,5 og 2,6 prosent.

Livskvaliteten var fortsatt høy blant de pasientene som fikk kombinasjonsbehandlingen, mens det ble rapportert konsistente forverringer i livskvalitet blant de pasientene som fikk sunitinib