NICE anbefaler avelumab-axitinib kombinasjon mot avansert nyrekreft

Det britiske legemiddelorganet NICE anbefaler immunterapien Bavencio (avelumab) i kombinasjon med axitinib som førstebehandling av avansert nyrekreft. 

Legemiddelprodusentene Merck og Pfizer – som står bak de to preparatene – fremhever at terapiresultatene for pasienter med avansert RCC er "uakseptabelt dårlige", med en femårs overlevelsesrate på omtrent 12 prosent ved senstadie-sykdom. Det eksisterer derfor – ifølge produsentene – et uttalt behov for flere og bedre førstelinjebehandlinger.

"Denne positive anbefalingen fra NICE gir en effektiv og godt tolerert behandlingsmulighet for pasienter med avansert nyrekreft. Resultatene fra et randomisert fase III-forsøk, beviste at kombinasjonsbehandlingen ga fordeler med hensyn til progresjonsfri overlevelse og objektiv responsrate," uttaler professor Amit Bahl i en pressemelding på Mercks hjemmeside. Professor Bahl er konsulent for onkologi og spesialisert på nyrecellekarsinom.

 

"Dette kan forbedre resultatene for denne gruppen av pasienter. Kombinasjonen av en immunterapi med en tyrosinkinase-inhibitor gir pasientene en ny behandlingsmulighet."

JAVELIN-resultater baner vei

Bavencio er en kontrollpunkt-hemmer som er målrettet PD-L18, mens axitinib er en antiangiogen VEFG-målrettet TKI. Virkningsmekanismene deres er – ifølge produsentene – komplementære og rettet mot to mekanismer som får kreftsvulster til å vokse.

 

I JAVELIN Renal 101-undersøkelsen senket kombinasjonen risikoen med 31 prosent for sykdomsprogresjon eller død, uavhengig av PD-L1-status sammenlignet med legemiddelet sunitinib. Median progresjonsfri overlevelse ble forbedret med 5,3 måneder. Undersøkelsen foregår fortsatt slik at man kan avgjøre samlet overlevelsesgevinst.

 

Kombinasjonsterapien ble i august 2019 gjort tilgjengelig som en del av ordningen med tidlig adgang til medisin (EAMS). Dette har gjort det mulig for mer enn 150 pasienter i hele Storbritannia å få tidlig adgang til behandlingen.