Radionukleotid-behandling er effektiv mot prostatakreft uansett tidligere behandling

En ny analyse av fase III-studien VISION viser at Lu-PSMA-617 gir gode resultater mot metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft - uansett hvilken tidligere eller samtidige behandling pasientene har fått.

Fase III VISION-studien inkluderte pasienter med PSMA-positiv metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft, som ble randomisert til Lu-PSMA-617 pluss standardbehandling eller utelukkende standardbehandling. Tidligere resultater har vist signifikant forlenget radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS) og samlet overlevelse med den nye behandling.

På ASCO 2022 presenteres resultatene fra en post hoc-analyse av overlevelsen hos pasienter som har fått en eller flere tidligere eller samtidige kreftbehandlinger (abstract #5001).

På tvers av subgrupper

Analysen viser at Lu-PSMA-617 er effektiv på tvers av subgrupper, noe som ifølge forskerne indikerer at effekten heller er drevet av sykdomsbiologi enn tidligere eller samtidig behandling.

Subanalysen viser også at det var en markant høyere overlevelsesrate blant pasienter som kun hadde fått én tidligere taxan-behandling, sammenlignet med pasienter som hadde fått to eller flere behandlinger.

Slik var den samlede overlevelsesraten på 62,1 prosent med Lu-PSMA-617 pluss standardbehandling og 58,9 prosent med standardbehandling bare i gruppen av pasienter med kun én tidligere taxan-behandling.

Blant pasienter med to eller flere taxan-behandlinger var den samlede overlevelsesraten 30,9 prosent med Lu-PSMA-617 pluss standardbehandling og 35,4 prosent med utelukkende standardbehandling.

Lu-PSMA-617 er en radioaktiv kjemisk forbindelse som injiseres i blodbanen og binder seg til prostatakreftceller som uttrykker PSMA. På bakgrunn av resultatene av VISION-studien fikk Lu-PSMA-617 en såkalt ’Breakthrough Therapy Designation’ av det amerikanske legemiddelagenturet (FDA) og i mars 2022 godkjente agenturet behandlingen mot metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Behandlingen er ennå ikke godkjent i Europa.