Overbehandling av pankreaskreft må unngås

Insidensen av pankreaskreft er økende i Norge, særlig blant eldre, men prognosene er stadig like dårlige.

Det viser en rapport fra det nyopprettede Pankreaskreftregisteret, som har som målsetning å undersøke om pasientgruppen behandles ulikt i helseregionene, og om det foregår endel overbehandling med kjemoterapi. Rapporten ble presentert av Hanne Hamre på Onkologisk Forum før helgen.

Rapporten viser at i perioden 2019 og til og med juni 2020 ble 1031 pasienter operert med reseksjon av tumor i Norge. Dette utgjør 19.1 prosent av de diagnostiserte. Det er endel variasjon mellom helseregionene:

Andelen opererte var størst i Helse Midt-Norge (29,1 prosent) og lavest i helse Vest (15,3 prosent). I Helse Sør-Øst var andelen 18,6 prosent og i Helse Nord 17,8 prosent.

Utredning av pankreaskreft gjøres lokalt, mens operasjon av pankreaskreft er sentralisert til Oslo universitetssykehus, Stavanger unitersitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, St.Olav hospital og UNN Tromsø.

- Skyldes disse forskjellene at tilgangen til avansert kirurgi er større i Midt - Norge enn i Vest?  

- Her er nok årsakene noe sammensatt.  Man må huske at tallene er små og at variasjoner kan skyldes tilfeldigheter. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet. Det er også viktig å understreke at kriteriene for å skille operabilitet fra inoperabilitet ved pankreaskreft ikke er helt eksakt, sier onkolog og overlege ved Akershus universitetssykehus, Hanne Hamre. Hun er leder for faggruppen NGICG-HPB. ( Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppes faggruppe for primær og  sekundær kreftsykdom i lever, pankreas, galleblære og gallegang).   

På linje med andre land

En samlet reseksjonsrate på 19,1 prosent er forøvrig på linje med nasjonale kohorter fra Sverige og Nederland, og synes i følge faggruppen akseptabel.

Rapporten viser også at 17.9 prosent av alle pasienter operert for pankreaskreft i 2019 og 2020 fikk neoadjuvant kjemoterapi. Dette er resultater som er i tråd med internasjonale resultater.

Overbehandling

Faggruppen mener det er et mål at færrest mulig får kjemoterapi tett opp mot dødsdato, fordi dette vil være behandling pasientene ikke har nytte av, men tvert imot kan ta skade av.

Det er gjort en analyse som viser at  andelen pasienter som mottok kjemoterapi mindre enn 4 uker før død ligger på 15.5 prosent nasjonalt.

Denne oversikten representerer nybrottsarbeid for Kreftregisterets kvalitetsregistre.

- Overbehandling er ingen tjent med, og er etter vårt syn en viktig kvalitetsindikator, sier Hamre.

Å få dette tallet helt ned til null kan man likevel ikke forvente, da brå, uventet død er vanligere hos pankreaskreftpasienter enn ved andre kreftformer.

Rapporteringsskjemaene er viktig

Et overordnet mål med Pankreaskreftrapporten er å få mer oversikt over om pasienter som ikke tilbys aktiv kreftrettet behandling som operasjon eller kjemoterapi er tilstrekkelig utredet og vurdert på riktig nivå. Eksempelvis ønsker  man å vite om resektabilitet av lokaliserte svulster er vurdert ved sykehus som utfører pankreaskreftkirurgi. Det er derfor viktig at sykehusene rapporterer riktig på nye skjema som er utarbeidet for dette.

Bare 1 av 3 lever etter ett år

Pankreaskreft har få og diffuse symptomer som ofte fører til at sykdommen blir oppdaget sent. Flertallet av pasienter med pankreaskreft kan ikke opereres enten grunnet fjernmetastaser, lokalavansert sykdom eller grunnet høy alder og komorbiditet som ikke er forenlig med operativ behandling.

Rapporten viser at 1-års totaloverlevelse blant alle pankreaskreftpasienter ligger på 34.6 % og 3-års total overlevelse for samme gruppen ligger på 12.2 %. De opererte har en 1-års totaloverlevelse på 77.0 % og 3-års totaloverlevelse på 42.2 %.

Faggruppen NGICG-HPB og Kreftregisteret er veldig glade for å presentere tall fra det nyopprettede Pankreaskreftregisteret for første gang. Kreftforeningen har donert penger til opprettelse av registeret.

- Denne diagnosegruppen skiller seg fra andre kreftformer ved dårligere prognose og behov for mer avansert kirurgi. Når vi i tillegg vet at insidensen er økende, særlig i høyere aldersgrupper, er det viktig å kartlegge bruk av kirurgi og kjemoterapi rundt om i landet, sier Hanne Hamre.

Hun presenterer den første rapporten på kongressen Onkologisk Forum i Oslo 18-19. november.