Qinlock øker ikke PFS mer enn Sutent ved fremskreden GIST

Pasienter med fremskreden gastrointestinal stromal tumor (GIST) oppnår ikke lengere progressionsfri overlevelse (PFS) hvis de i stedet for Sutent (sunitinib) behandles med Qinlock (ripretinib).

Dette viser analyser av nye data fra fase III-studien INTRIGUE - som dog også påpeker at pasienter behandlet med Qinlock, etter imatinib-svikt, opplever færre alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger. 

I studien, hvis resultater var utvalgt til januar-utgaven af ASCO Plenary Series, deltok 453 pasienter med GIST, som var progrediert på, eller hadde intoleranse mot imatinib-behandling. 

Pasientene ble randomisert 1:1 til enten Qinlock 150 mg én gang daglig (QD) eller Sutent 50 mg QD (fire uker on/to uker off). Hierarkisk testing ble utført for primære og viktige sekundære endepunkter i en på forhånd bestemt rekkefølge; testing av pasienter med en KIT exon 11 primær mutasjon (Ex11 intention-to-treat [ITT]-population) gikk foran ITT-populasjonen for alle pasienter (AP). 

Resultatene viste at det ikke var en statistisk forskjell i PFS mellom Qinlock og Sutent, verken i Ex11 ITT, hvor PFS var 8,3 måneder mot 7,0 måneder (HR 0,88) eller i AP-populasjonen, hvor PFS var 8,0 måneder mot 8,3 måneder (HR 1,05). Data for samlet overlevelse (OS) var svært umodne og gjennomsnittlig OS ble ikke oppnådd i noen av ​​armene.

Den samlede responsraten (ORR) var høyere for Quinlock enn for Sutent i både Ex11 ITT (23,9 prosent mod 14,6 prosent) og AP ITT-populasjonen (21,7 prosent mot 17,2 prosent). 

Resultatene viste også at færre pasienter i Qinlock-armen opplevde grad 3-4 behandlingsrelaterte bivirkninger enn Sutent-behandlede pasienter (41,3 prosent mot 65,6 prosent). Blant grad 3-4 behandlingsrelaterte bivirkninger med en forskjell på minst fem prosent mellom armene hadde Qinlock-behandlede pasienter færre hendelser end pasienter behandlet med Sutent.

For hypertension var tallene for eksempel 8,5 prosent mot 26,7 prosent), for neutropeni 0 prosent mot 6,3 prosent og for fallende neutrofiltal 0 prosent mot 7,2 prosent.

Sutent er godkjent til fremskreden GIST etter imatinib-svikt. 

Qinlock er en bredspektret KIT og PDGFRA switch-control tyrosinkinasehemmer (TKI), som er indisert til behandling av voksne pasienter med GIST, som tidligere har fått behandling med tre eller flere TKI'er, imatinib inkludert.