KRAS A146-mutasjon er forbundet med dårlig overlevelse ved mCRC

Pasienter med metastatisk kolorektalkreft (mCRC), som har en KRAS A146-mutasjon, har høyere tumorbyrde og dårligere overlevelse. Dette viser et nytt prospektivt studie, som peker på at denne undergruppen kan ha fordel av mer intensive behandlinger.

Studiens resultater – der det deltok 491 kolorektalkreftpasienter med initialt ikke-operable lever-begrensede metastaser - er publisert i Journal of Clinical Oncology. Deltakernes tumorvev ble evaluert for KRAS-mutationsstatus og den undergruppa av ​​pasienter som bar en KRAS-mutasjon og ble behandlet med bevacizumab og dublet- eller tripletkemoterapi (i alt 156 pasienter), fikk foretatt en analyse av førbehandlingssirkulerende tumor-DNA-nivå.  I tillegg ble det totale tumorvolumet (TTV) kvantifisert på computertomografibildene før behandling.

Resultatene viste at en tydelig majoritet av pasientene bar en KRAS G12-mutasjon (112 pasienter), fulgt av mutasjoner i G13 (15 pasienter), A146 (12 pasienter), Q61 (ni pasienter) og K117 (fem pasienter). Pasienter som bar en KRAS A146-mutasjon hadde høyere plasmasirkulerende tumor-DNA-niveåer enn pasienter med en KRAS G12-mutasjon. Radiologisk TTV viste at denne forskjellen var forbundet med en høyere tumorbelastning hos pasienter med en KRAS A146-mutasjon (median TTV 672 cm3 mot 74 cm3 hos pasienter med KRAS G12-mutasjon).

KRAS A146-mutasjonsbærere hadde også dårligere samlet overlevelse enn pasienter med mutasjoner i KRAS G12. I gjennomsnitt var den samlede overlevelsen for pasienter med KRAS A146-mutasjoner 10,7 måneder mens den for pasienter med KRAS G12-mutasjoner var 26,4 måneder (HR 2,5) – altså mer enn dobbelt så høy.