Kjønnsforskjeller i screening for tarmkreft kan reduseres

En finsk pilotstudie antyder at en tilpassing etter kjønn når det gjelder screeningsmetoden for tarmkreft kan utligne den kjønnsmessige forskjellen i screeningsresultatet.

Resultatene er publisert i tidsskriftet BMJ Open. De viser at man oppnår et bedre resultat ved å justerer skjæringspunktet etter kjønn når den fekale immunokjemiske testen (FIT) er positiv. 

Resultatene stammer fra en pilotstudie som har foregått siden 2019, og som er forløper for et nasjonalt screeningsprogram som skal starte i 2022. 

Tidligere undersøkelser av screening for tarmkreft har vist at menn har større fordeler av denne enn kvinner. Derfor har det vært de finske forskernes tanke at skjæringspunktet der FIT-testen er positiv skulle være forskjellig for de to kjønnene, slik at testen er mer følsom for kvinner enn for menn. Og dette har inntil videre utlignet utfallet mellom de to kjønnene.

- Det kan forventes at det finnes flere adenomer og mer kreft hos menn enn hos kvinner, fordi menn har en høyere kreftpåvisningshastighet, påpeker Tytti Sarkeala i en pressetekst. Hun er direktør for screening i det finske kreftregisteret:

- I resultatene våre minskes forskjellen i funn og tid for henvisning, men screeningen fungerte fremdeles ikke optimalt blant mennene, så cut-off for menn ble senket i 2020.  Undersøkelsen vår antyder at FIT-screening muligvis fungerer bedre enn G-FOBT-screening for alle kjønn.   

Tidligere ble finsk tarmkreft-screening utført i en forskningsinnstilling ved hjelp av en guaiac fekal okkult blodprøve (G-FOBT). FIT-testen er imidlertid den mest brukte screeningmetoden i Europa.

Forskjellen mellom FIT- og G-FOBT-screening er at FIT registrerer humant blod, hvilket betyr at det ikke kreves noen diettrestriksjoner før screeningstesten. Og FIT-testen krever kun en prøve som er lett å gjennomføre, sier Tytti Sarkeala. 

Finner deltar aktivt i screeningen for kolorektal cancer 

Undersøkelsen kaster mer lys over designet til Finlands screeningsprogram for tarmkreft og resultatene av det første pilotåret av screeningen. Den ukompliserte hjemme-screeningen for tarmkreft er bl.a. blitt mottatt med entusiasme av finnene: I første år steg den gjennomsnittlige screeningdeltagelsen til 79 prosent. 

- Kvinner er tydeligvis flinkere enn menn til å returnere screeningstesten. I det første året var deltagelsesandelen på 83 prosent hos kvinnene og 75 prosent hos mennene, sier Tytti Sarkeala. 

Hvis de inviterte ikke umiddelbart returnert prøven, ble det sendt to påminnelser. To slike erindringer forbedret den samlede deltagelsen fra 54 til 79 prosent.