- Gitt at kreftpasienter nå blir vaksinert i store antall verden over får man raskt nye data også på denne pasientgruppen, men så langt er det ikke framkommet noe som skulle vekke bekymring, sier Odd Terje Brustugun.

Kreftpasienter må prioriteres i vaksinekøen

Siden kreftpasienter har noe høyere risiko enn andre for å få alvorlig forløp av covid-19-infeksjon, er det spesielt gunstig at denne gruppen får vaksine, mener dr. med og spesialist i onkologi, Odd Terje Brustugun.

Brustugun er overlege ved Onkologisk seksjon ved Drammen sykehus, Vestre Viken. Han er også leder for Norsk lungekreftgruppe.

Selv om kreftpasienter ikke var med i de første studiene av vaksiner mot covid -19 har likevel disse gruppene blitt anbefalt å bli prioritert.

- I de første studiene ville man nok i stor grad begrense andre mulige påvirkende faktorer, derfor ble personer med ulike underliggende sykdommer ekskludert. Gitt at kreftpasienter nå blir vaksinert i store antall verden over får man raskt nye data også på denne pasientgruppen, men så langt er det ikke framkommet noe som skulle vekke bekymring, sier Brustugun.

I Norge kan alle covid-19 vaksinene som til nå er godkjent, trygt tas av kreftpasienter.

- Her i landet er kreftpasienter og andre personer med risiko som er yngre enn 65 år prioritert før andre som er i samme aldersgruppe, mens for dem over 65 år er det kun alder som styrer prioriteringen, sier onkologen. Han forteller også at det pr. i dag ikke er noen krefttyper som ikke skal ha vaksine. Men ved spesielle behandlingsopplegg, som for eksempel stamcelletransplantasjon, bør vaksinetidspunkt avtales med behandlende lege

Få vaksiner

Vaksinasjon er i gang over hele landet, men tilgangen på vaksiner har blitt langt mindre enn Regjeringen håpet og trodde. Slik det ser ut nå kan den voksne befolkningen tidligst regne med å bli vaksinert til sommeren. Også for utsatte grupper, som kreftsyke, har vaksinefarten stoppet opp. Forsinkelser i leveranser, usikkerhet om bivirkninger etc med blant annet Astra Zeneca- vaksinen har innvirket på vaksinetempoet. Et forsiktighetsprinsipp kalte medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen det da Norske myndigheter satte denne vaksinen på pause på grunn av en melding om et dødsfall i Danmark. WHO har imidlertid likevel gått god for vaksinen.

Basert på data fra andre vaksinetyper er kreftpasienter neppe mer utsatt for bivirkninger enn andre, skriver Odd Terje Brustugun og dr.med og spesialist i Indremedisin og infeksjonssykdommer Lars Heggelund i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

«De tilgjengelige mRNA-baserte covid-19-vaksinene utgjør ikke noen risiko for pasienter med nedsatt immunforsvar. Dette er ikke levende vaksiner, og samme vaksineteknologi utprøves også som terapeutiske kreftvaksiner. Den såkalte Astra Zeneca/Oxford-vaksinen er basert på en adenovirus-vektor som ikke er i stand til å replikere i humane celler, og utgjør heller ingen risiko for pasienter med svekket immunforsvar.»

Vaksinene er altså ikke farlige for pasienter med svekket immunforsvar, men ifølge Folkehelseinstituttet kan effekten være noe dårligere. For pasienter i cellegiftbehandling er rådet å gi vaksinen mellom cellegiftkurene.

Brustugun sier at kreftpasienter ikke kan regne med å bli sykere av covid-19 vaksiner fordi de har dårlig immunforsvar.

- Nei, utfra det vi vet i dag ser det ikke slik ut. Kanskje snarere tvert imot. Det er immunresponsen som gir bivirkninger, og dersom man har lavt nivå på immunceller blir nok bivirkningene heller mildere, sier han.

Ikke engstelige

Onkologen opplever ikke at mange kreftpasienter er engstelige for å ta vaksinen.

- Knapt noen er det, men mange spør om de bør ta vaksinen og når de bør la seg vaksinere. De lurer også på om det er noe spesielt de bør være oppmerksomme på.

Det er altså ikke slik at kreft i seg selv innvirker på immunresponsen etter infeksjon med covid-19-viruset. Men det kan tenkes at kreftpasienter som er i behandling kan ha en litt svakere respons dersom de vaksineres mens de er i et forløp med cellegiftbehandling. Influensavaksine gitt til kreftpasienter har ikke påvirket antistoffrespons eller økte bivirkninger. Framtidige studier vil forhåpentligvis gi oss svar på om vaksiner mot covid-19 virker på samme måte.