FHI prioriterer nye kreftpasienter i vaksinekøen - får kort intervall mellom dosene

Sara Viksmoen Watle

Det har kommet noen studier nå som bekrefter at pasienter med svekket immunforsvar har dårligere respons på covid-19 vaksiner, særlig etter første dose, sier Folkehelseinstituttet. Derfor anbefales gruppen doser med tre til fire ukers intervall.

Pasienter med nylig påvist kreftsykdom har dårlig effekt av første dose med covid-19-vaksine. Bare en tredjedel av kreftpasientene opparbeidet seg immunitet for covid-19 etter første dose. Det viser to studier utgitt i henholdsvis The Lancet og Annals of Oncology. Studiene omhandler vaksinen fra Pfizer-BioNTech, og fastslår at kreftpasienter bør få sin andre vaksinedose 21 dager etter det første stikket.

Nye kreftpasienter har dårlig effekt av første dose og risikerer derfor å stå uten beskyttelse mot covid-19 hvis intervallet mellom de to vaksinene blir for langt.

De nevnte studiene undersøker immunreaksjonen på Pfizer-vaksinen hos pasienter med blodkreft, som tidligere ikke har vært eksponert for viruset.  Resultatene fra de to studier viser at kreftpasienter har en «bemerkelsesverdig lav» immunitet på 38 prosent etter første dose av mRNA-vaksinen. Etter andre dose etter 21 dager ga vaksinen tilstrekkelig beskyttelse hos stort sett alle kreftpasienter.

Samstemmer med tidligere erfaringer

- Det har kommet noen studier nå som viser at pasienter med svekket immunforsvar har dårligere respons på covid-19 vaksiner, særlig etter første dose. Dette samstemmer med erfaringer fra andre vaksiner hvor personer med svekket immunforsvar kan ha behov for flere doser for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har nylig anbefalt å utvide intervallet mellom dosene for mRNA-vaksinene til 12 uker, men det er spesifisert at dette kun gjelder for personer uten medisinske risikotilstander, det vil si prioriteringsgruppe 8-9 og 18-44-åringer uten risikotilstander.

- Pasienter som har alvorlig immunsuppresjon på grunn av grunnsykdom eller pågående kreftbehandling anbefales å få de to vaksinedosene med henholdsvis 3 eller 4 ukers intervall for å sikre best mulig beskyttelse med to doser vaksine. Disse gruppene har vært i prioriteringsgruppe 4 og vil inkludere mange av pasientene som er under aktiv kreftbehandling. Prioriteringsgruppe 4 har vært forbeholdt mRNA-vaksine fra starten av vaksinasjonsprogrammet, sier Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet.

Endret intervallet

Personer med hematologisk kreftsykdom eller annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) er definert som medisinske risikogrupper.

informasjonsbrevet om koronavaksinasjonsprogrammet som ble sendt ut til smittevernleger/kommuneleger og Helseforetakene 19. mars 2021, blir det gjort rede intervallet mellom dosene for mRNA-vaksiner for de med alvorlig immunsvikt. 

Mens det tidligere ble anbefalt seks ukers intervall mellom dosene for mRNA-vaksine, har dette nå blitt betraktelig forkortet. På sine hjemmesider skriver Folkehelseinstituttet: «Det foreligger så langt svært begrenset med data på beskyttende effekt av vaksinasjon mot utvikling av alvorlig Covid-19 sykdom hos immunsupprimerte. Det er sannsynlig at vaksinene vil gi beskyttelse, men at denne er vesentlig lavere hos individer som mottar visse typer immunmodulerende behandling som gir alvorlig immunsuppresjon, for eksempel som ved hematologisk kreft, immunsviktsykdom, benmargstransplanterte, organtransplanterte og lignende tilstander. Med dagens kunnskap bør det der det er mulig tilrettelegges for intervall på henholdsvis 3 og 4 uker mellom dosene for vaksinen fra BioNTech/Pfizer og Moderna til disse gruppene.», skriver Folkehelseinsituttet på sine hjemmesider.

- De med aktiv kreftbehandling eller de som har en krefttype som gir svekket immunrespons vil anbefales tre til fire ukers mellomrom. Vi anbefaler ikke å utvide intervallet mellom dosene for disse gruppene, sier Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet.

Tas godt imot

At nye kreftpasienter som nylig har kommet i gang med cellegift har rett til å få andre dose med vaksine etter tre til fire uker, blir tatt godt imot.

- Det er veldig bra at Folkehelseinstituttet følger med i forskningen og spesifiserer dette. Alle kreftpasienter som er under aktiv behandling er potensielt utsatt for dårligere vaksineeffekt og denne gruppen anbefales et intervall på tre til fire uker mellom dosene, sier Daniel Heinrich, leder i Norsk onkologisk forening og overlege ved kreftavdelingen Sykehuset Innlandet.

Anbefalinger for doseringsintervall er seks uker mellom dose en og to for de over 65 år eller med underliggende sykdommer (som kreft). Alle andre får de to dosene med 12 ukers mellomrom.

- Det ville utvilsomt være best dersom alle fikk de to vaksinedosene med tre ukers mellomrom, men det viktigste er at vi får vaksinert flest mulig raskest mulig. Det å prioritere andre dose til kreftpasienter tidlig vil jo samtidig bety at flere andre, som ikke har kreft, kommer til å få vaksine noe senere, påpeker Heinrich.

Han er trygg på at kreftpasientene blir godt ivaretatt, også de med nydiagnostisert sykdom. 

- Som det også fremgår av Folkehelseinstituttets svar, har de fleste kreftpasienter fra starten av vært i en relativ høy prioriteringsgruppe og er dermed allerede vaksinert eller i ferd med å få andre dose. Norske kreftpasienter behøver derfor ikke være bekymret for forsinket eller for dårlig effekt av vaksineringen. For meg høres det ut som om Folkehelseinstituttet gjør jobben sin her, følger med på innkommende forskningsresultater og reagerer med de rette anbefalinger deretter, sier Heinrich i Norsk onkologisk forening.